Notiks labāko skolēnu godināšanas pasākums

1. jūnijā pl.16.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē uz pieņemšanu pie pašvaldības vadītājas Nellijas Kleinbergas vienkopus tiek aicināti novada mācībās centīgākie un sabiedriskajā dzīvē aktīvākie audzēkņi, atsaucīgākie vecāki un pedagogi. Paldies tiks teikts:

No pirmsskolas izglītības iestādes Liepziediņš:

skolotājai Innai Bondarei – par aktīvu savas audzināmās grupiņas bērnu iesaistīšanu radošo darbu novada, Latvijas, starptautiskajos konkursos,
sporta skolotājai Kristīnei Skudrai – par radošu ikdienas darbu, novada sporta pasākuma organizēšanu pirmsskolas bērniem un aktīvu dalību starpnovadu pieredzes apmaiņā,
Kārļa Danenberga tētim Jānim Danenbergam – par kokmateriālu ziedojumu iestādei,

No Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas:
audzēknim Mārtiņam Ludim Meijam – par centību un labiem sasniegumiem mācībās,
audzēknei Dailai Ziņģei – par apzinīgu attieksmi un labiem sasniegumiem mācībās, aktīvu darbu skolēnu pašpārvaldē,
skolotājai Inai Meisterei – par aktīvu darbību Comenius projekta īstenošanā skolā,
skolas padomes priekšsēdētājai Mārītei Strazdiņai – par līdzdalību Comenius projekta īstenošanā Rudbāržos,

No Skrundas Mūzikas skolas:
audzēknei Annijai Kliemanei par labām un teicamām sekmēm, aktīvu dalību koncertos, par sekmīgiem rezultātiem reģiona ģitārspēles konkursā,
audzēknei Zandai Balandīnai – par labām un teicamām sekmēm, dalību skolas koncertos, iegūtām godalgotām vietām klavierspēles konkursos Saldū un Dobelē,
skolotājai Antrai Zuntnerei – par sekmīgu audzēkņu sagatavošanu konkursiem, aktīvu koncertmeistares darbu,
skolotājai Jolantai Bračai – par sekmīgu ikgadēju audzēkņu sagatavošanu republikas un starptautiskajiem konkursiem,
skolotājai Dacei Ganiņai – par labām un teicamām audzēkņu sekmēm mūzikas teorijā, audzēkņu godalgotām vietām vokālo dziedātāju konkursā Liepājā,

No Nīkrāces pamatskolas:
skolotājai Anitai Miksonei – par aktīvu skolēnu iesaistīšanu skolas un ārpusskolas sporta aktivitātēs un konkursos novadā un valstī,
skolotājai Sellijai Jansonei – par aktīvu audzēkņu mācību un audzināšanas darba organizēšanu, sekmīgu skolēnu sagatavošanu olimpiādēm,
audzēknei Samantai Seņko – par augstu vidējo atzīmi skolā,
audzēknei Sorentai Zaneribai – par aktīvu piedalīšanos skolas un pašvaldības pasākumos,
Sorentas Zaneribas mammai Ilzei Zaneribai – par personīgo ieguldījumu aerobikas grupas tērpu iegādē,
Renāra un Annijas Jansonu tētim Armandam Jansonam – par atbalstu Ziemassvētku pasākumu organizēšanā,

No Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra:
audzēknim Andrim Martišauskim – par aktīvu darbību skolēnu padomē, sporta pasākumu organizēšanu;
audzēknim Edijam Feldmanim – par apzinīgu uzvedību, sekmīgu dalību valsts un starptautiskajos mūzikas konkursos,
skolotājai Ilzei Gūbelei – par skolas pasākumu muzikālo noformēšanu, skolēnu sagatavošanu valsts mūzikas konkursiem,
skolotājam Ivaram Liepam – par sekmīgu audzēkņu sagatavošanu sporta sacensībām,
Edija Feldmaņa mammai Sandrai Feldmanei – par ieinteresētību un atbalstu skolai,

No Skrundas arodvidusskolas:
audzēknei Agitai Andersonei – par sekmīgiem sasniegumiem profesionālo zināšanu un prasmju apguvē,
audzēknim Ēvaldam Kārkliņam – par aktivitāti un iniciatīvu skolas ārpusstundu darbā,
audzēknei Līgai Jansonei – par labām sekmēm mācībās un ieguldījumu sevis pilnveidošanā,
skolotājai Anitai Bušmanei – par ieguldījumu audzēkņu spēju un talantu izkopšanā,
skolotājai Guntai Stepanovai – par ieguldījumu jauniešu profesionālajā sagatavošanā un profesijas popularizēšanā,
Olgai Šilinskai – par atbalstu izglītības iestādei;

No Skrundas vidusskolas:
audzēknei Rūtai Lindei – par teicamām sekmēm mācībās un labiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs,
audzēknei Ancei Timbarei – par labām un teicamām sekmēm mācībās un teicamiem sasniegumiem novada un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs,
audzēknei Baibai Kliemanei - par labām un teicamām sekmēm mācībās un teicamiem sasniegumiem novada un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs,
audzēknei Ilvai Danenbergai - par teicamām sekmēm mācībās, labiem un teicamiem sasniegumiem novada, starpnovadu un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs,
audzēknei Alisei Žulpai - par teicamām sekmēm mācībās, labiem un teicamiem sasniegumiem novada, starpnovadu un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs,
audzēknei Dacei Metējai - par labām, teicamām sekmēm mācībās un teicamiem sasniegumiem starpnovadu, Kurzemes reģiona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos,
audzēknei Kristai Žulpai - par labām un teicamām sekmēm mācībās un teicamiem sasniegumiem novada un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs,
audzēknei Vizmai Sermulei - par labām un teicamām sekmēm mācībās un labiem sasniegumiem novada, starpnovadu un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos,
skolotājai Inesei Pickainei – par skolēnu ieinteresēšanu dabaszinību jomā, konkursu rīkošanu novada skolām, par skolēnu sagatavošanu valsts mēroga konkursiem, par aktīvu dalību starpvalstu skolēnu apmaiņas projektu izstrādē,
skolotājai Ingunai Blokai – par skolēnu sagatavošanu novada, starpnovadu un valsts mācību priekšmetu olimpiādēm matemātikā, par matemātikas konkursu rīkošanu novada skolām,
skolotājai Maijai Muižarājai – par skolēnu sagatavošanu novada, strapnovadu un valsts mācību priekšmetu olimpiādēm latviešu valodā un literatūrā,
skolotājai Silvai Pētersonei – par skolēnu sagatavošanu novada, strapnovadu un valsts mācību priekšmetu olimpiādēm latviešu valodā un literatūrā,
skolotājai Ingunai Bergai – par aktīvu darbību starpvalstu skolēnu apmaiņas projektā Skrunda – Itālija, Serrenti 2010.-2011.,
Dāvja Lākuta mammai Marinai Lākutei – par aktīvu darbību vecāku un skolas padomēs,
Orlanda Sanda Andžes tētim Aldim Andžem – par atsaucību un sapratni saimniecisku jautājumu risināšanā.

No Jaunmuižas pamatskolas:
audzēknei Alitai Kevišai – par labiem sasniegumiem mācību darbā, aktīvu piedalīšanos mācību un interešu izglītības konkursos,
skolotājai Svetlanai Rudzītei – par sekmīgu skolēnu sagtavošanu mācību un interešu izglītības konkursiem un radošumu darbā,
Santas, Diānas un Alitas Kevišu tētim Vasilijam Kevišam – par sporta laukuma labiekārtošanu.

Artjomam Zaharovam – par sasniegumiem galda hokejā valsts mērogā;
Robertam Behmanim Bergmanim – par sasniegumiem volejbolā valsts mērogā;
Oļegam Kricakam – par sasniegumiem volejbolā valsts mērogā;
Katei Krūklei – par sasniegumiem volejbolā;
Gintam Lasmanim – par sasniegumiem volejbolā un galda hokejā valsts un starptautiskajās sacensībās;
Arnim Vītolam – par sekmīgu audzēkņu sagatavošanu valsts un starptautiskajām galda hokeja sacensībām;
Rudītei Kronlakai – par sekmīgu audzēkņu sagatavošanu valsts un starptautiskajām sporta sacensībām;
Vijaram Švānbergam - par sekmīgu audzēkņu sagatavošanu valsts un starptautiskajām sporta sacensībām.

Pasākumā mūs priecēs novada izglītības iestāžu audzēkņi ar muzikāliem un skatuves runas priekšnesumiem.