Rudbāržu intrnātpamatskola - rehabilitācijas centrs uzņem audzēkņus 2011./2012.mācību gadam

Rehabilitācijas centrs ir speciālā skola, bet mācības skolā notiek pēc vispārizglītojošo skolu programmas, paralēli mācībām uzlabojot veselības problēmas, papildus saņemot pedagoģisko korekciju un rehabilitāciju.  „Viņi pagāja garām dzirnavām un lēnām kāpa skolas kalnā, jo ceļš bija šaurs, akmeņains, pavasara ūdeņu izskalots. Kā kalnu strauts tas bija ieēdies starp diviem krastiem, kas ierobežoja kustību. Iešana nebija viegla.”(Atmiņu fragments no 1919. gada.) 1872. gadā Rudbāržos uzcelts pirmais Skolas nams. 1992. gada 1.septembrī atvēra Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolu. Skola realizē programmu bērniem ar garīgās veselības traucējumiem, kas agrāk klasificējās kā psihoneiroloģiskas saslimšanas. Programmas kods – 210 157 11. 2010. gada jūnijā ar ERAF projekta piešķirtajiem līdzekļiem tika veikta skolas renovācija. 2010. gada 1. oktobrī skolas nosaukuma maiņa – Rudbāržu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs. Bērni ar labām intelektuālām spējām bieži netiek galā ar mācībām, sakarā ar paaugstinātu nervu sistēmas jutīgumu, impulsivitāti, ātra noguruma un zemas koncentrēšanās grūtību dēļ. Tādiem skolēniem, kuriem ir samazinātas pašregulācijas iespējas, rodas grūtības saskarsmē, kas noved pie emocionālas nenoturības un agresīvas uzvedības. Atsevišķos gadījumos tas var ietekmēt domāšanas spējas, mācīšanās iemaņu apguvi un uzvedības koncentrēšanu, kas lielā mērā apgrūtina mācību darbu. Tādēļ ir ļoti svarīgi savlaicīgi piedāvāt skolēniem ar garīgās veselības traucējumiem, atbilstošu viņu intelekta spējām un vājās nervu sistēmas īpašībām, koriģējošu skolas programmu. Esam speciālā skola, bet mācības skolā notiek pēc vispārizglītojošo skolu programmas, paralēli mācībām, uzlabojot veselības problēmas, papildus saņemot pedagoģisko korekciju un rehabilitāciju.   Īpašais, kas atšķir šo programmu no programmas masu skolās: ·         Īpaša vide ar mazu skolēnu skaitu klasē ( no 7-14 ). ·         Individualizācija un diferenciācija mācību darbā. ·         Atbalsta speciālistu ikdienas klātbūtne ( speciālais pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, medicīniskais personāls). ·         Rehabilitācijas iespējas (ārstnieciskā vingrošana, ritmika, ūdens terapija un masāža). ·         Iespēja nodarboties ar sportu. ·         Ārpusstundu aktivitātes ( pulciņi, dažādi pasākumi, trenažieri). ·         Liela priekšrocība internāta pakalpojumi, jo varam nodrošināt mācības skolēniem no novadiem. ·         Dalība ESF projektos. Iekārtotas sociālo iemaņu un prasmju apguves telpas. ·         Sadarbība ar Sunnmores tautas augstskolas studentiem Norvēģijā. Pakalpojumi, kas nav mazsvarīgi: ·         Mācību grāmatas skola nodrošina bez maksas . ·         1x mēnesī tiek apmaksāti ceļa izdevumi uz mājām. ·         Skola nodrošina skolēnu ēdināšanu par brīvu. Kā var pieteikties mācībām Rudbāržu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā? Skola uzņem audzēkņus ar Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas ( Rīgā, Merķela ielā 11, tel. 67212227 ) atzinumu. Ja skolā bērniem ir mācību grūtības, kuru cēlonis ir veselības problēmas, tad vecākiem jākonsultējas pie ārsta psihiatra, kurš nepieciešamības gadījumā vecākiem ieteiks griezties VPMK, lai saņemtu atzinumu mācīties Rudbāržu internātpamatskolā - rehabilitācijas centrā pēc programmas ( 210 157 11- izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības problēmām vai 210 156 11 – izglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem ).   Skolas direktore: Biruta Liepa (tel. 63300874; 26486039), Skolas e-pasts: rudbarzi.intskola@inbox.lv Adrese: Skrundas novads, Rudbāržu pagasts, LV-3324