Skolas gatavas jaunajam mācību gadam

Lai pārliecinātos par Skrundas novada skolu gatavību jaunajam mācību gadam, 27. augustā Skrundas novada domes deputāti devās klātienē apskatīt skolās paveikto un uzklausīt skolu vadību par to, kā tiks organizēts mācību process.

Ņemot vērā dažādus piesardzības pasākumus saistībā ar COVID-19, šis mācību gads būs izaicinājums ne tikai mūsu novada skolās, bet visā Latvijā.

Kā informēja Skrundas vidusskolas direktors Ainārs Zankovskis, esošajā epidemioloģisko ierobežojumu laikā tiks īstenots mācību procesa “A” modelis, savukārt, ja izglītības iestādē tiek konstatēts saslimšanas gadījums, tad tiks pielietots “C” modelis.

Mācību procesa “A” modelis paredz, ka skolēniem mācības notiek klātienē, bet “C” modelis – skolēni mācās attālināti atbilstoši izglītības iestādes noteiktajam mācību stundu plānam.

Vidusskolas direktors deputātus iepazīstināja ar skolā notiekošajiem remontdarbiem – pārmaiņas skar meiteņu mājturības kabinetu un virtuvi, priekštelpu, foajē, par vienu telpu paplašināts bērnudārzs, rekonstruētas trīs klases un iepirktas jaunas mēbeles klašu telpām, remontdarbi notikuši arī sporta zālē.

Kā atzina A. Zankovskis, Skrundas vidusskolā mācību spēki ir nokomplektēti, šogad kolektīvu papildinājušas 2 audzinātājas “Mākonīšu” grupiņā. 10. klasē jauno mācību gadu uzsāks 11 skolēni, kopumā skolā šogad būs pavisam 368 audzēkņi.

Ainars Zankovskis vērš uzmanību uz to, ka liela atbildība gulstas tieši uz vecāku pleciem, viņš aicina vecākus nelaist uz skolu bērnus, ja viņiem parādās kādas elpceļu saslimšanas pazīmes. Direktors informēja arī par to, ka pusdienas tiks organizētas trīs starpbrīžos, kas būs 40 minūtes gari. Savukārt gaiteņos tiks nodrošināta divvirziena kustība, gaiteni sadalot uz pusēm un vidū izvietojot soliņus.

Direktors apliecināja, ka skola ir gatava jaunajam mācību gadam, ir nodrošināti dezinfekcijas līdzekļi, skolotājiem pēc katras stundas būs jādezinficē galdu virsmas, lai nodrošinātu noteikto piesardzības pasākumu ievērošanu.

Skrundas novada domes deputāti apmeklēja arī Nīkrāces pamatskolu, kas īstenos mācību procesa “A” modeli.

Direktore Anita Sebeža apliecināja, ka iestāde ir gatava jaunajam mācību gadam, kopā ar deputātiem tika apskatītas klašu un bērnudārza grupiņas telpas. Mazajiem bērniem ir iekārtota lasīšanas “istaba”, kurā novietoti pufi, uz kuriem bērni var sēdēt un klausīties, kā audzinātāja lasa priekšā vai klausīties relaksējošu mūziku. Kā atzina Anita Sebeža, bērni šeit jūtas ļoti labi, ērti un brīvi. Direktore atklāja, ka viss tiek paveikts pašu spēkiem un liels atbalsts ir gan kolektīvs, gan bērnu vecāki.

Anita Sebeža izrādīja vietu, kas pašai ļoti mīļa – piecgadnieku-sešgadnieku pasauli. Skolotāja pastāstīja par mācību procesu, kurā tiek izmantoti montesori elementi.

Direktore apliecināja, ka skolā ir nodrošināti nepieciešamie dezinfekcijas līdzekļi, un arī Nīkrāces skolā starpbrīžos skolotājiem būs jāveic galdu virsmu dezinfekcija.

Skrundas novada domes deputāte un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Gunta Stepanova ieteica painteresēties par sadarbības iespējām ar Olaines tehnoloģiju koledžu saistībā ar vieslektoru pieaicināšanu, piemēram, ķīmijas apgūšanai.

Deputāti apskatīja arī telpas, kur nometņu norises laikā mitinās nometņu dalībnieki. Šeit ir gan ērtas guļvietas, gan neliela virtuvīte.

Šogad pirmo gadu Nīkrāces pamatskolā tiks īstenota tālmācības pamatizglītības (1.-9. klasei) programma. Šogad Nīkrācē skolas gaitas uzsāks 70 bērni.

Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece pauž pārliecību, ka abas skolas bērnus gaida ar lielu prieku un ir gatavas vajadzīgajām pārmaiņām, un pielāgoties, ja tas būs nepieciešams. “Prieks par Nīkrāces pamatskolu, kur bērnu mācīšanas procesā tiek izmantotas dažādas mācību metodes. Ar skolām ir pārrunāta arī rīcība iespējama COVID-19 uzliesmojuma gadījumā, un skolas ir gatavas pielāgoties, lai izglītojamie varētu turpināt mācību procesu.”

Gan Skrundas vidusskola, gan Nīkrāces pamatskola ir izstrādājušas vadlīnijas mācību procesa organizēšanai un piesardzības pasākumu īstenošanai saistībā ar COVID-19 un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360.

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste