Skolēni no Nīkrāces iepazīst darbu Skrundas muižā

Skolēni no Nīkrāces iepazīst darbu Skrundas muižā Skrundas novada Nīkrāces pamatskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/10/IPIA/VIAA/002) apakšprogrammā „Karjeras atbalsta programma skolēniem”.
Programmas mērķis– veicināt skolēnu profesionālo ievirzi un mācīšanos reālajai dzīvei, sadarbojoties skolai, pašvaldībai un uzņēmumiem.
4.decembrī projekta aktivitāšu ietvaros Nīkrāces pamatskolas 7.klases skolēni devās vizītē uz sadarbības uzņēmumu A/S „Skrundas muiža”, kur viņus laipni sagaidīja un uzņēma personāla vadītāja Sanita Ukavica. Vizītes laikā viesnīcas administratore Maira iepazīstināja skolēnus ar muižu un tās piedāvātajiem pakalpojumiem, skolēni ieguva plašu informāciju par muižā nodarbināto profesiju pārstāvju darba ikdienu, pienākumiem, darba apstākļiem, nepieciešamajām prasmēm, zināšanām un personiskajām īpašībām. Skolēniem tika piedāvāta iespēja iepazīt darba vidi klātienē un iepazīt skolēnu izvēlēto profesiju specifiku. Daļa skolēnu kopā ar šefpavāri Guntu iepazina pavāra un konditora darbu muižas virtuvē, kur viņi piedalījās pusdienu un tortes gatavošanā, savukārt otra daļa skolēnu kopā ar viesmīli Irinu, iepazinās ar pusdienu galda servēšanas smalkumiem, iemācījās pagatavot kafiju „Latte”, uzzināja daudz jauna un pārsteidzoša par viesmīļa un bārmeņa darbu. Skolēni bija sagatavojuši arī savus jautājumus profesiju pārstāvjiem, jo pēc vizītes katrs savā prasmju portfolio dokumentēs vizītes gaitu un gatavos prezentāciju par izvēlēto profesiju.
 Šis portfolio perspektīvā varētu būt kā priekšrocība dalībai skolēnu vasaras darba un citās jauniešu nodarbinātības atbalsta programmās. Vizītes noslēgumā skolēni tika aicināti pusdienās, kuru tapšanā paši piedalījās, arī galda servēšanā savas prasmes demonstrēja paši skolēni. Īpašu pateicību gribu izteikt personāla vadītājai Sanitai, šefpavārei Guntai, viesmīlei Irinai un administratorei Mairai par uzņemšanu, viesmīlību un sniegtajām zināšanām.

Projekta gaitā paredzēts izveidot optimālu skolas, pašvaldības un uzņēmumu ilgtspējīgas sadarbības modeli karjeras attīstības atbalstam.

Karjeras izglītību skolā koordinē karjeras konsultante Inga Pumpuriņa sadarbībā ar skolas direktori Svetlanu Rumpi, skolas pedagogiem, pašvaldības un programmas koordinatorēm Ingu Flugrāti un Dainu Ābeli. Teksts un foto- karjeras konsultante Inga Pumpuriņa