Skrundas novada vispārizglītojošās izglītības iestādes saņēmušas mācību līdzekļu dāvinājumu

Latviešu valodas aģentūra īstenotā ESF projekta „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai” ietvaros ir izveidojusi mācību līdzekļus skolēniem latviešu valodā un literatūrā.
1)      D. Cekula, Dz. Knohenfelde. Leksikoloģija 7.9. klasei; 2)      I. Ermansone, A. Vītola. Tekstveide 7.9. klasei; 3)      A. Kalve, I. Stikāne. Literatūra 7. kasei. Vērtību pasaule; 4)      A. Kalve, I. Stikāne. Literatūra 8. kasei. Spēle; 5)      A. Kalve, I. Stikāne. Literatūra 9. kasei. Dzīves virpuļos. No katra mācību līdzekļa  15 eksemplāri tiek dāvināti Skrundas vidusskolai, Nīkrāces pamatskolai, O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolai un Jaunmuižas pamatskolai. 
Mācību līdzekļi palīdzēs latviešu valodas un literatūras skolotājiem īstenot Valsts pamatizglītības standartā izvirzītos mērķus, kā arī noderēs kā labs papildmateriāls jau esošajām mācību grāmatām.
 
Skrundas novada izglītības speciāliste Inga Flugrāte