Veicinās vienaudžu lasītprasmi skolēniem no 5. līdz 7. klasei

Veicinās vienaudžu lasītprasmi skolēniem no 5. līdz 7. klasei Lai uzlabotu skolēnu lasītprasmi un veicinātu skolēnu lasītprieku, no šī mācību gada 23 Latvijas skolās no piektās līdz septītai klasei ir uzsākta jauna programma „Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes atbalstam 5.-7. klasei” jeb VIMALA. Sākot ar oktobri gandrīz 70 latviešu valodas un literatūras skolotāji ir iesaistījušies šīs programmas izmēģināšanā Latvijas skolās. Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas veiktais PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) pētījums, kurā piedalījās ap 215 000 skolēnu, tai skaitā 4162 skolēni no Latvijas, liecina, ka Latvijā ir visnegatīvākā skolēnu attieksme pret lasīšanu. Savukārt Latvijas Universitātes projekta pētījumā tika atklāts, ka lasītprasmes trūkums ir arī viens no tiem faktoriem, kas var negatīvi ietekmēt skolēna sekmes skolā un palielināt sociālās atstumtības risku. Ekspertes skaidro, ka lasītāja intereses atkarīgas no daudziem faktoriem, tostarp, no bērna vecuma, vides, kurā bērns aug, audzināšanas ģimenē, bērna dzimuma, lasītprasmes, tehnoloģiju attīstības līmeņa, aktualitātēm sabiedrībā, reklāmas un citiem faktoriem.

Programmas VIMALA veidotājas, kuras ir Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” ekspertes, Latvijas Universitātes docente Dr. paed. Ieva Margeviča, LR Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve un Latvijas Universitātes pasniedzēja Evija Papule un Rīgas Pedagoģijas izglītības un vadības akadēmijas lektore Mg. paed. Aija Kalve, balstījās uz ASV izstrādāto metodiku PALS (Peer assisted learning strategies, tulk. „vienaudžu mācīšanās stratēģijas”).

Latvijas Universitātes docente Dr. paed. Ieva Margeviča skaidro: „Dažādu valstu izglītības satura vadlīnijās ir uzsvērts, ka ir svarīgi veicināt skolēnu lasītprieku. Neskatoties uz noteiktajiem mācību mērķiem šais vadlīnijās, bieži vien tomēr nav iekļauta dažādu stratēģiju izmantošana, īpaši pamatskolas 5. līdz 7. klasē. Vēlamies parādīt skolotājiem, ka šo mērķi var sasniegt, izmantojot dažādus ceļus. Lasītinterese skolēnos raisāma gan ar kooperatīvo mācīšanos, gan ar daudzveidīgu lasāmo materiālu, gan ar ļaušanu skolēnam pašam lasīt to, kas sagādā prieku, gan tiekoties ar cilvēkiem, kam lasīšana ir saistīta ar darbu un prieku, parādot lasīšanas daudzpusīgo raksturu un atklājot grāmatas kā nozīmīgu dzīves un kultūras vērtību.”

Ilgstošā praksē un pētījumos balstītā metodika PALS, kas tapusi ASV Vanderbiltas Universitātē, paredz, ka vienaudži, pēc noteiktas sistēmas viens otru atbalstot, lasa pārī pēc kārtas 12 nedēļu garumā trīs reizes nedēļā pa desmit minūtēm. Skolēni šajā procesā gan nostiprina lasīšanas tehniku, gan attīsta atstāstīšanas, rezumēšanas, prognozēšanas prasmes. Metodikas īstenošana kopumā veicina ne vien lasītprasmi, bet arī lasītinteresi.

Drīzumā pie projektā iesaistīto skolu 5. līdz 7. klašu skolotājiem nonāks rokasgrāmatas „VIMALA: vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstībai 5.-7. klasei” darba variants. Programmas VIMALA izmēģināšanā, kas ilgst no šī gada oktobra līdz nākamā gada februārim, iesaistījušies ap 70 latviešu valodas un literatūras pedagogu no visas Latvijas. Līdz šim notikuši četri rokasgrāmatas aprobācijas semināri Rīgā, Smiltenē, Saldū un Daugavpilī, savukārt janvāra beigās projektā iesaistītie skolotāji tiksies, lai analizētu šīs programmas stiprās un vājās puses, kā arī izglītos pārstāvēto skolu ieinteresētos skolotājus, kā šo metodiku var izmantot arī citās klašu grupās un citos mācību priekšmetos. Apkopojot pedagogu pieredzi, VIMALA rokasgrāmatu plānots pilnveidot un pabeigt līdz mācību gada beigām.

Par projektu
Projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” realizācija notiek Eiropas Sociālā fonda apakšaktivitātē 1.2.2.4.1. „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana”.

Latvijas Universitāte īsteno projektu sadarbībā ar sešām Latvijas augstskolām, 15 pašvaldībām, 25 izglītības iestādēm, piecām nevalstiskajām organizācijām un IZM Valsts izglītības un satura centru. Projekta sadarbības partneri ir augstākās izglītības iestādes: Liepājas Universitāte, Rēzeknes Augstskola, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Daugavpils Universitāte, Rīgas Pedagoģijas izglītības vadības akadēmija, Latvijas Kristīgā akadēmija; pašvaldības: Rīgas pilsētas pašvaldība, Iecavas novada pašvaldība, Jelgavas novada pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība, Garkalnes novada pašvaldība, Rēzeknes novada pašvaldība, Krāslavas novada pašvaldība, Preiļu novada pašvaldība, Rēzeknes pilsētas pašvaldība, Aglonas novada pašvaldība, Daugavpils pilsētas pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldība, Skrundas novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība; nevalstiskās organizācijas: Biedrība Latvijas Vecāku apvienība „Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei”, Latvijas Sociālo pedagogu asociācija, Latvijas Skolu psihologu asociācija, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO” , Latvijas bērnu psihiatru asociācija; IZM Valsts izglītības satura centrs.

Projekta īstenošanas laiks no 2011. gada 3. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.

Plašāka informācija par projekta aktualitātēm: www.atbalsts.lu.lv
Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, projekta komunikācijas konsultante
Mob. tālr.: (+371) 29683396, e-pasts: k.balcare@gmail.com
Papildu informācija:
Ieva Margeviča, Latvijas Universitātes docente
Mob. tālr.: (+371) 29720840, e-pasts: ieva.margevica@lu.lv