Skrundas novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam

Skrundas novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam satur teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. Skrundas novada teritorijas plānojuma saistošajā daļā ietilpst teritorijas plānojuma, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa – funkcionālais zonējums, pilsētas, pagastu un ciemu robežas.