Adopcija

Pakalpojuma apraksts

Adopcijas procesā laulātie vai persona gūst iespēju adoptēt vienu vai vairākus juridiski brīvus bērnus, kurš pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā kļūst par adoptētāju likumīgu bērnu.

Pakalpojums ietver bāriņtiesas lēmumu par:

 • personas atzīšanu par adoptētāju;
 • brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu Civillikumā noteiktajos gadījumos;
 • to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi;
 • bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai;
 • pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam;
 • adopcijas atbilstību bērna interesēm.

Ar Bāriņtiesas lēmumu par adopcijas atbilstību bērna interesēm persona vēršas tiesā par adopcijas apstiprināšanu.

Adoptētājam personiski jāpiedalās visās bāriņtiesas pārrunās, uz kurām tiek aicināts, kā arī dzīvesvietas apmeklējumos un bāriņtiesas sēdēs. Ja maina dzīvesvietu adopcijas procesa laikā vai pēc bērna adopcijas apstiprināšanas par to jāziņo bāriņtiesai

Pakalpojuma rezultāts ir bāriņtiesas lēmums par personas atzīšanu par adoptētāju vai par adopcijas atbilstību bērna interesēm.

Iesniegumu veidlapa pieejama

Iestādē

Skrundas novada bāriņtiesa, Kalēju ielā 4, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326

Pašvaldības mājaslapā www.skrunda.lv sadaļā Iesniegumu veidlapas, veidlapu var lejupielādēt ŠEIT

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

 • Fiziskas personas, Latvijas un ārvalstu iedzīvotāji. Laulātie vai persona, kura vēlas adoptēt vienu vai vairākus juridiski brīvus bērnus.

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas

Pieprasīt klātienē

Skrundas novada bāriņtiesa, Kalēju ielā 4, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326;

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 9:00 – 12.00 un 14.00 – 18.00,

Ceturtdienās : 9:00 – 12.00.

 

Skrundas novada bāriņtiesas locekle Rudbāržu pagasta pārvaldē, Centra iela 4, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324

Pieņemšanas laiks:

Trešdienās : 9.00 – 12.00 un 14.00 – 18.00,

Ceturtdienās : 14.00 – 17.00.

 

Skrundas novada bāriņtiesas locekle Raņķu pagasta pārvaldē, “Sākumskola”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV – 3323;

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 14.00 – 18.00,

Piektdienās : 9.00 – 12.00.

 

Skrundas novada bāriņtiesas locekle Nīkrāces pagasta pārvaldē,

Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV – 3320;

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 14.00 – 18.00,

Ceturtdienās : 9.00 – 12.00.

Pieprasīt pa pastu

Skrundas novada bāriņtiesa, Kalēju ielā 4, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326.

Pieprasīt elektroniski barintiesa@skrunda.lv
Pakalpojuma saņemšana klātienē

Skrundas novada bāriņtiesa, Kalēju ielā 4, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326.

 

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 9:00 – 12.00 un 14.00 – 18.00,

Ceturtdienās : 9:00 – 12.00.

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

 •      Personu apliecinošs dokuments.
 •      Persona vai abi laulātie, kuri vēlas adoptēt bērnu, dzīvesvietas bāriņtiesā iesniedz:

- pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, kā arī adoptētāja reliģiskā pārliecība, ja tāda ir;

- laulības apliecības kopiju, ja adoptētāji ir laulībā;

- izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;

- dzīves aprakstu;

- izziņu par adoptētāja veselības stāvokli , kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.

 • Ja bērns dzīvo adoptētāja ģimenē, bāriņtiesa adoptētāju var  atbrīvot no nepieciešamības iesniegt:

- izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;

- dzīves aprakstu;

- izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.

 

 • Ja adoptētājs ir viens no laulātajiem un otrs laulātais ir atzīts par rīcības nespējīgu vai pazudušu (bezvēsts promesošu), tad papildus minētajiem dokumentiem bāriņtiesā iesniedz tiesas sprieduma izrakstu vai noraksta kopiju par otra laulātā atzīšanu par rīcības nespējīgu vai pazudušu.
 • Ja adoptē otra laulātā bērnu, adoptētājs pieteikumam pievieno adoptējamā dzimšanas apliecības kopiju, izziņu par adoptējamā veselības stāvokli, bērna bioloģisko vecāku piekrišanu adopcijai vai dokumentu, kas liecina, ka pastāv kāds no šādiem apstākļiem:

- otrs vecāks ir miris;

- otra vecāka dzīvesvieta nav zināma;

- otram vecākam likuma noteiktajā kārtībā ir atņemtas bērna aizgādības tiesības.

 • Adoptējamā bērna vecāki vai aizbildnis piekrišanu adopcijai var iesniegt un parakstīt bāriņtiesā, kā arī pie notāra.
 • Māte piekrišanu sava bērna adopcijai nevar dot ātrāk kā sešas nedēļas pēc dzemdībām.

Pakalpojumu maksa

EUR

Bezmaksas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Bāriņtiesa vismaz sešus mēnešus veic adoptētāja ģimenes izpēti. Pēc ģimenes izpētes veikšanas bāriņtiesa viena mēneša laikā pieņem lēmumu:

 • par personas atzīšanu par adoptētāju;
 • par adopcijas atbilstību bērna interesēm.

Administratīvais process

Administratīvais akts ir bāriņtiesas pieņemtais lēmums.

Pārsūdzības  iespējas

Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā,  Lielā ielā 4, Liepājā.

Reglamentējošie normatīvie akti

-         Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes  tiesības

-          Bāriņtiesu likums

-          Bērnu tiesību aizsardzības likums

-          Administratīvā procesa likums

-          Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumi Nr. 667 „Adopcijas kārtība”

-          Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1037 „ Bāriņtiesas darbības noteikumi”

-          Skrundas novada bāriņtiesas nolikums

Uzziņas, informācija, konsultācijas

 • Tālr. 63331298; 28306821
 • Fakss: 63331298
 • E-pasts: barintiesa@skrunda.lv