Dzīvokļa pabalsts

Pakalpojuma apraksts

Dzīvokļa pabalsts ietver komunālo maksājumu pabalstu vai apkures pabalstu mājsaimniecībai. Dzīvokļa pabalsta apmērs personai vai ģimenei kurināmā iegādei ir 120 EUR. Dzīvokļa pabalsta apmērs ģimenei vai personai komunālo maksājumu veikšanai ir:

 • Par 1 istabas dzīvokli – 120 EUR;
 • Par 2 istabas dzīvokli – 180 EUR;
 • Par 3 un vairāk istabu dzīvokli 240 EUR.

Iesniegumu veidlapa pieejama

Iestādē

 • Skrundas novada p/a “Sociālais dienests”, Kalēju ielā 4, Skrunda

 

Pašvaldības mājaslapā   

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

Dzīvokļa pabalstu var saņemt personas, kas deklarējušās Skrundas novada pašvaldībā, pastāvīgi dzīvo deklarētajā dzīvesvietā un ir:

 • Nestrādājoši vientuļie pensionāri neatkarīgi no pensijas lieluma,
 • Nestrādājošas, vientuļas, atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti, Černobiļas AES seku likvidētāji, neatkarīgi no pensijas lieluma,
 • Atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti un Černobiļas AES seku likvidētāji, kuru pensijas lielums ir līdz 260 EUR  mēnesī;
 • Nestrādājoši, atsevišķi dzīvojoši pensionāri, kuru pensijas lielums ir līdz 260 EUR mēnesī.

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas iespējas

Pieprasīt un

saņemt klātienē

Skrundas novada p/a “Sociālais dienests”, Kalēju ielā 4, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās: 9.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00,

Trešdienās: 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00,

Ceturtdienās: 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00.

 

Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē, Centra iela 4, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV–3324

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās: 9.00 – 12.00

Trešdienās: 14.00 – 17.00,

Ceturtdienās: 15.00 – 17.00.

 

Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Raņķu pakalpojumu pārvaldē, “Sākumskola”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV – 3323;

Pieņemšanas laiks:

Ceturtdienās: 9.00 – 14.00.

 

Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Nīkrāces Saieta namā, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV – 3320.

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās: 14.00 – 17.00,

Trešdienās: 9.00 – 12.00.

Pieprasīt klātienē Skrundas novada pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326

Pieprasīt

pa pastu

Skrundas novada p/a “Sociālais dienests”, Kalēju ielā 4, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326

Pieprasīt elektroniski Nosūtot uz e–pastu socdienests@skrunda.lv, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu.
 

Pabalsts kurināmā iegādei tiek piešķirts vienu reizi gadā un to var saņemt skaidrā naudā Skrundas novada P/A “Sociālais dienests” kasē vai bezskaidras naudas norēķinu veidā uz iesniegumā norādīto bankas kontu.

Pabalsts komunālajiem maksājumiem tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā un pārskaitīts komunālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pabalsta pieprasītāja norādījuma.

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • Iztikas ienākumu deklarācija.

Pakalpojumu maksa

EUR

Bezmaksas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Pakalpojumu piešķir saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.

 • Pamatojoties uz 27.09.2007. Iesnieguma likuma, kurš stājas spēkā 01.01.2008., 5. panta, 3. punkta noteikto kārtību

Pārsūdzības  iespējas

Skrundas novada P/A “Sociālais dienests” lēmumus par sociālā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu var apstrīdēt Skrundas novada domē. 

Reglamentējošie normatīvie akti

Saistošie noteikumi Nr. 23/2013 “Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”

Uzziņas, informācija, konsultācijas