Līgumi ir jāslēdz

Līgumi ir jāslēdz

Pirms gada pie laikraksta “Kurzemnieks” bija vērsušies vairāki Skrundas novada iedzīvotāji, iebilstot pret Skrundas novada pašvaldības uzlikto sodu par nenoslēgtu līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, tādējādi izplatot nepatiesu informāciju par to, ka līgumu slēgšana nav obligāta. Iedzīvotāji bija iesnieguši prasību arī tiesā, lai tā atceltu pašvaldības lēmumu un kompensētu materiālos un morālos zaudējumus.

Kopumā tiesā vērsās septiņi Skrundas novada iedzīvotāji. Pieci no viņiem bija cēluši iebildumus pret pašvaldības policijas sastādīto protokolu pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 75. panta pirmās daļas, savukārt divi iedzīvotāji pieprasīja atlīdzināt viņiem radušos mantiskos zaudējumus, personisko un morālo kaitējumu par kopējo summu 11 483,58 EUR.

Visi tiesas lēmumi bija par labu Skrundas novada pašvaldībai, lemjot, ka iedzīvotāji ir atbildīgi par līgumu slēgšanu un iesaistīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā, kā arī tiesa noraidīja prasības par mantisko, personisko un morālo kaitējumu kompensāciju. Tiesa lēma par soda piemērošanu atbilstoši LAPK 75. panta otrajai daļai, kas paredz atbildību par konkrētu nodarījumu, proti, bezdarbību, neiesaistoties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā. Saskaņā ar šo pantu sods fiziskajām personām ir no 70 – 700 EUR, bet juridiskajām personām no 430 – 1400 EUR.

Tiesa uzsver, ka gan LAPK 75. panta pirmā, gan otrā daļa atbilstoši panta nosaukumam (Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana) paredz atbildību par atkritumu apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu, tostarp pašvaldības normatīvo aktu, pārkāpšanu.

Gada laikā Skrundas novada pašvaldība ņēmusi vērā gan iedzīvotāju, gan deputātu, gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ieteikumus, lai uzlabotu un precizētu 2018. gada 25. oktobra saistošos noteikumus Nr. 8/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”. Tika precizēti tajos atrunātie jēdzieni un normas, iedzīvotāju grupas un atkritumu izvešanas biežums, noteikta atkritumu izvešana iedzīvotājiem, kuri šeit uzturas sezonāli, tika atrunātas atkritumu maisu savākšanas vietas, līguma slēgšana, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu), precizēta sadarbība, informācijas apmaiņa ar atkritumu apsaimniekotāju u.c. punkti.

Kopš 2017. gada beigām noslēgto līgumu skaits ir būtiski pieaudzis, pateicoties pašvaldības policijas aktīvam darbam, apsekojot mājsaimniecības, veicot skaidrojošo darbu un brīdinot par sekām, ja līgums noteiktā laikā netiek noslēgts. Pēc SIA “EKO Kurzeme” datiem 2017. gada 1. janvārī Skrundas novadā bija noslēgti 603 atkritumu apsaimniekošanas līgumi, gada beigās to skaits pieauga līdz 713, savukārt 2018. gada nogalē noslēgto līgumu skaits sasniedza 873.

Ir vērts aizdomāties, kur paliek to mājsaimniecību atkritumi, kurām nav noslēgti līgumi. Visticamāk šie atkritumi nonāk to iedzīvotāju konteineros, kuri ir apzinīgi un, rūpējoties par vidi sev apkārt, ir noslēguši līgumu. Ne reti pašvaldības policija saskaras ar situācijām, kad mežos, grāvjos ir nesankcionēti izmesti atkritumu maisi, daudzos gadījumos ir izdevies atrast vainīgos un saukt viņus pie atbildības.

Arī atkritumu šķirošana ir ļoti būtiska. Ir prieks, ka iedzīvotāju interese un iesaistīšanās šajā procesā pieaug. Šobrīd Skrundas novada pašvaldības mājas lapā ir ievietota karte, kurā ir atzīmētas visas šķiroto atkritumu konteineru atrašanās vietas, atvieglojot iedzīvotājiem iespēju atrast sev tuvāko.

Būsim atbildīgi ne tikai par tiem, ko pieradinām, bet arī par to, ko ikdienā radām, un aicināsim kaimiņus, paziņas, draugus tādiem būt. Jo svarīga ir ne tikai pašu un apkārtējo labsajūta un veselība, bet arī vide, kurā dzīvojam.

Teksts: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste