Pašvaldība ņems vērā ieteikumus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas funkcijas nodrošināšanā

Pašvaldība ņems vērā ieteikumus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas funkcijas nodrošināšanā

Jau sākot ar 2017. gadu, Skrundas novada pašvaldības policija ir aktīvi strādājusi, apsekojot mājsaimniecības, veicot skaidrojošo darbu un brīdinot par sekām, ja līgums noteiktā laikā netiek noslēgts. 

Pēc Skrundas novada pašvaldības rīcībā esošās informācijas 2017. gada 1. janvārī bija noslēgti 603 atkritumu apsaimniekošanas līgumi, savukārt 2020. gada 21. janvārī noslēgto līgumu skaits ir sasniedzis 1030.

Periodā no 2017. gada tiesā vērsušies septiņi Skrundas novada iedzīvotāji, pieci no viņiem cēluši iebildumus pret pašvaldības policijas sastādīto protokolu pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK) 75. panta pirmās daļas, savukārt divi iedzīvotāji pieprasīja atlīdzināt viņiem radušos mantisko zaudējumus, personisko un morālo kaitējumu par kopējo summu 11 483,58 EUR.

Tiesu instance visos procesos lēma par labu Skrundas novada pašvaldībai. Minētās divas personas, kurām līdz šim nav noslēgts atkritumu apsaimniekošanas līgums, tiesu lēmumiem nepiekrita, pārsūdzot tos augstākajās instancēs. Līdz ar to process ievilkās, tiesvedības laikā pašvaldības policija jaunus protokolus nesastādīja.

Saņemot Ģenerālprokuratūras vēstuli, Skrundas novada pašvaldība ir apkopojusi jau paveikto šajā jomā, ir secināts, ka ir paveikts liels darbs. Pašvaldība ņems vērā prokurora ieteikumu, “ka konkrētajā gadījumā saprātīgs termiņš atkritumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanai ir divas kalendārās nedēļas. Līdz ar to gadījumos, kad persona ir sodīta pēc LAPK 75. panta otrajā daļā paredzētā administratīvā pārkāpuma, pēc divām nedēļām no brīža, kad Skrundas novada pašvaldības Administratīvā komisija sodu ir piemērojusi, persona ir sodāma atkal pēc LAPK 75. panta otrās daļas, jo persona ir izdarījusi jaunu administratīvo pārkāpumu, ja nav noslēgusi atkritumu apsaimniekošanas līgumu.” Prokurors uzsver, ka, pamatojoties uz LAPK 75. panta otro daļu, paredzētā sankcija fiziskajām personām ir no 70 līdz 700 EUR, tāpēc katru nākamo reizi piemērojamais sods ir paaugstināms, lai panāktu personai uzliktā pienākuma izpildi.