Nīkrāces pamatskola

Dārza iela 3, Nīkrāces pagasts, Kuldīgas novads, LV-3320

Direktore - Anita Sebeža tālrunis/fakss: +371 63354565, +371 26458065, e-pasts: nikrace.skola@inbox.lv,
mājas lapa: www.nikracesskola.lv 

Tālrunis skolotāju istabā  +371 63354558


Piedāvātās programmas:
Pamatizglītības programma, kods 21011111
Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111


Pulciņi:
Vokālais ansamblis
Sporta pulciņš „Esi aktīvs”
Kulinārijas pulciņš
Floristikas pulciņš
Skolēnu pašpārvalde
Ritmika un dejas


Skolā piedāvā:
Fakultatīvās nodarbības angļu valodā 1.un 2. klasei
Fakultatīvās nodarbības datorzinībās 3. un 4. klasei


Tradīcijas: 
Zinību diena
Pārgājiens- rudenī
Ekskursija- pavasarī
Skolotāju diena
Skolēnu pašpārvaldes rīkotie pasākumi
Rudens ražas un ziedu izstāde
Miķeļdiena
Mārtiņdienas tirgus
Lāčplēša diena un konkurss ''Lāčausis''
LR dzimšanas diena- 18. novembrī
Bērnu darbu izstādes
Ziemassvētku pasts
Ziemassvētku koncerts
Mācību priekšmetu nedēļas
Valentīna diena
Projektu nedēļa
Pavasara talkas
Lieldienas
Mātes dienas koncerts „Dziedi ar klasi”
Trakais mākslinieks
Sporta dienas
Pēdējais zvans
Izlaidums
Kuldīgas novada skolu olimpiādes