Skrundas pirmsskolas izglītības iestāde "Liepziediņš"

Pirmsskolas izglītības programma tiek īstenota adresē:

Saldus iela 15, Skrunda, Kuldīgas nov., LV-3326

Iestādes vadītāja - Vija Zusmane, tālrunis: +371 28659147, e-pasts: piiliepziedins@skrunda.lv

Vadītājas vietniece izglītības jomā - Daina Veita, tālrunis 20204286


Iestādes nolikums
Prezentācija
Uzņemšanas iesniegums

Uzdevumi:
attīstīt bērnu, respektējot viengabalainības principu - fiziski, emocionāli, garīgi, sociāli un psihiski;
veidot bērnā ES apziņu, kas balstīta uz savas rīcības, jūtu, interešu un vēlmju apzināšanu;
iepazīstināt bērnu ar nacionālās kultūras un vispārcilvēciskām vērtībām;
veicināt apkārtējās pasaules uztveri kopsakarībās, iespēju to dažādi attēlot - vārdos, dziesmās, kustībās, formās, krāsās;
sagatavot bērnu pamatizglītības apguvei.


Tradīcijas:
latviešu tautas svinamo dienu un valsts svētku svinēšana;
sporta svētki katrā gadalaikā;
sēņu un ražas izstāde teritorijā;
Ziemsvētku uzvedums ģimenēm;
koncerts māmiņām Mātes dienā;
koncerts vecvecākiem pavasarī;
izlaiduma grupu koncerts un ekskursija maijā;
piedalīšanās novadu, organizāciju un valsts akcijās, izstādēs;
iestādes teritorijas oriģināla noformēšana svētkos un pasākumos;
kolektīva svētku brīži un darbinieku apaļu jubileju atzīmēšana;
pieredzes ekskursija un teātra apmeklējums.


Vēsture:
Skrundas bērnudārzs tika atvērts 1951. gadā Lielā ielā 4, divstāvu koka ēkā. Sākumā darbojas tikai viena jaukta vecuma bērnu grupa, vēlāk izveido divas bērnudārza grupas. Ar laiku tika nodibināta mazbērnu novietne turpat blakus Tirgus ielā 3. Iestādes nosaukums - Bērnudārzs - mazbērnu novietne. Pirmās iestādes vadītājas - Balabka, Zinaīda Gāže. No 1953. - 1955. gadam vadītājas amatu pilda Gaida Veršūna. Vēl iestādi vadījušas Benita Drozdova, Maiga Ādmine. No 1962. - 1974. gadam par iestādes vadītāju strādā Dzidra Kārkliņa. 
No 1974. gada līdz 2009. gada 30. jūnijam iestādi vada Zinaīda Kolerte.

Laika gaitā vairākkārt tika mainīts iestādes nosaukums: 
1967. gadā sakarā ar valdības lēmumu - Apvienotā bērnu iestāde.
1996. gadā - Skrundas bērnudārzs.
2000. gadā, pamatojoties uz LR Izglītības likumu- Skrundas pirmsskolas izglītības iestāde.

Iestādes nosaukums kopš 2010. gada maija - Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestāde "Liepziediņš".

1977. gada 2. augustā vadītājas Zinaīdas Kolertes vadībā iestāde uzsāk darbu jaunajā ēkā Saldus ielā 15. Jaunais nosaukums - Skrundas bērnudārzs - mazbērnu novietne. Darbojas 6 bērnu grupas - 2 mazbērnu un 4 bērnudārza grupas. Audzēkņu ir ļoti daudz - 164 uzņemtie, bet rindā gaida 160. 
Iestāde realizē pirmsskolas izglītības programmu (kods 0101 11 11). Mācību un audzināšanas process norit rotaļu veidā. Iestādē strādā 16 pedagogi un 16 pārējie darbinieki. Katru gadu skolas 1. klase sagaida 30 - 40 mūsu pirmsskolas izglītības iestādes absolventus.
Varam lepoties ar savu himnu, ko komponists Didzis Rijnieks uzstāšanās reizē dāvāja mūsu bērnudārzam.
Bērnudārzā gūtās sporta, dziedāšanas, muzicēšanas, dejošanas un mākslinieciskās darbības prasmes bērni tālāk ar labām sekmēm attīsta mūzikas skolā, sporta skolā un dažādos interešu pulciņos.
Iestāde ir izmantojusi iespēju piedalīties KNHM projektos. 2006./2007. mācību gadā tika atbalstīts projekts laukumu labiekārtošanai, bet 2007./2008. mācību gadā projekta ietvaros ieguvām jaunus ieejas vārtiņus un bruģa celiņus.
Nosaukums no jauna mainās līdz ar novadu izveidošanu un iestādes vadītājas maiņu 2009. gada 30. jūnijā. Zinaīda Kolerte beidz darba gaitas, un dome uztic iestādi vadīt Dzintrai Eglītei. Bērnudārzs tiek pie kolektīvā izlolotā nosaukuma (domes lēmums Nr. 4.). Jaunajos apstākļos nosaukums skan šādi: Skrundas novada pašvaldība, Skrundas pirmsskolas izglītības iestāde „Liepziediņš". Audzēkņa Ivo Puriņa vectētiņš iestādei sagādā pārsteigumu, uzdāvinot kokā darinātu nosaukuma plāksni.

Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš" mērķis ir:
veicināt bērna fizisko, garīgo, psihisko, emocionālo un sociālo veselību un attīstību, vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi, virzīt katru bērnu uz veiksmīgām mācībām skolā, aktīvi iekļaujoties dabas un kultūrvidē.