Skrundas vidusskola

Liepājas iela 12, Skrunda, Kuldīgas novads, LV - 3326
E-pasts: skrundasvidusskola@skrunda.lv
Mājas lapa: skrundasvidusskola.lv

Direktors - Ainars Zankovskis tālrunis/fakss +371 63331286, e-pasts: azanko@inbox.lv
Direktora vietniece izglītības jomā - tālrunis +371 63331025
Direktora vietniece informātikas jautājumos - tālrunis +371 63331290
Lietvede - tālrunis +371 63331249
Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos - tālrunis +371 63331287


Skrundas vidusskolas maksas pakalpojumi


Piedāvātās programmas:

 • Pamatizglītības programma; 
 • Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma(matemātika, informātika); 
 • Vispārizglītojošā virziena programma (franču valoda); 
 • Humanitārā un sociālā virziena programma (valodas).

Pulciņi: 

 • Meiteņu vokālie ansambļi un zēnu (1.-4.kl.) vokālais ansamblis ; 
 • Vokālā studija: 
 • Tautas deju kolektīvi; 
 • Skolas teātris; 
 • Lietišķās mākslas un rokdarbu pulciņi; 
 • Skolas avīze; 
 • Galda hokejs; 
 • Kokapstrādes pulciņš; 
 • Sporta grupas vieglatlētikā un basketbolā.

Tradīcijas: 

 • Zinību diena; 
 • 10.klašu iesvētība _ fukši; 
 • Lāčplēša diena un konkurss 1.-4.kl.zēniem „Esi kā Lāčplēsis"; 
 • 18.novembris; 
 • Ziemassvētku svētbrīdis; 
 • Labdarības koncerts skrundeniekiem; 
 • Barikāžu upuru piemiņas diena; 
 • Karoga diena (Skrundas pilsētā) 
 • Valentīn dienas pasts; 
 • Žetonvakars; 
 • Domrakstu konkurss; 
 • Mātes dienas koncerts; 
 • Skrundas pilsētas svētki (Kopā ar pilsētniekiem) 
 • Pēdējais zvans; 
 • Izlaidumi; 
 • Salidojumi un skolas jubilejas.