Kuldīgas novada domes deputāti lems par efektīvāku bibliotēku tīkla darbu pašvaldībā

Kuldīgas novada domes deputāti lems par efektīvāku bibliotēku tīkla darbu pašvaldībā

Lai nodrošinātu vienmērīgu bibliotēku attīstību, Kuldīgas domes deputāti janvāra sēdē lems par efektīvāku bibliotēku tīkla darbu novadā, kuram akceptu jau šobrīd devusi “Latvijas Bibliotēku padome.” Iecerēts četros pagastos – Turlavā, Laidos, Gudeniekos un Kurmālē, kā arī Skrundas pilsētā veidot centralizētas bibliotēku struktūrvienības ar vienotu klientu apkalpošanas centru un klātienes pakalpojumu sniegšanas vietām. Iedzīvotājiem bibliotēku pakalpojumu saņemšanā nekas nemainīsies - pārmaiņas skars novada bibliotēku darba juridisko un saimniecisko pusi, ļaujot pašvaldībai optimizēt un ietaupīt resursu gan BIS Alise licencēm viena pagasta ietvaros, gan pārskatīt bibliotekāru noslodzi un sabalansēt atalgojumu. Šāda rīcība ļaus izvairīties no situācijas, kad vienā adresē darbojas vairākas bibliotēkas un abonētas vairākas licences, vai pagasta bibliotēku vadītāji noslogoti identisku dokumentāciju un atskaišu gatavošanā, tā vietā, lai veltītu laiku radošai lasītāju piesaistei.

Būtiski, ka bibliotēku pakalpojumu pieejamība Kuldīgas novadā nemainīsies - arī turpmāk šeit darbosies visas līdz šim zināmās bibliotēkas un pakalpojumu sniegšanas vietas, kas nodrošinās darba vietas 48 darbiniekiem Kuldīgas novadā un Skrundas pilsētā, bet iedzīvotājiem tādā pat apjomā kā līdz šim būs pieeja gan grāmatām, gan presei, datoriem un interneta informācijas resursiem.

Juridiski apvienojot Turlavas un Ķikuru bibliotēkas, tiks veidota “Turlavas pagasta bibliotēka” ar pakalpojumu sniegšanas vietu Ķikuros, Laidu pagastā turpmāk darbosies ”Laidu pagasta bibliotēka“, kas nodrošinās pakalpojumu gan Laidos, gan Sermītē un Vangā. Apvienojot Gudenieku un Basu bibliotēkas, iecerēts veidot “Gudenieku pagasta bibliotēku” ar pakalpojumu sniegšanas vietu Basos, bet Kurmāles pagastā darbosies “Kurmāles pagasta bibliotēka” kas bibliotēkas pakalpojumus sniegs gan Vilgālē, gan Priedainē.  Plānots apvienot Skrundas pilsētas un bērnu bibliotēkas, kuras jau šobrīd darbojas zem viena jumta, veidojot spēcīgu vietējās kultūras un ģimenes centru - Skrundas pilsētas bibliotēku.

“Kuldīgas novada bibliotēku misija ir nodrošināt brīvu un vienlīdzīgu pieeju drošai un pārbaudītai informācijai, sniedzot vietējai kopienai atbalstu digitālās transformācijas laikmetā, veicinot sabiedrībā interesi par grāmatu un saglabājot lokālās kultūrvides mantojumu nākamajām paaudzēm. Uzdrīkstēšos teikt, ka bibliotēkas ir vēl kas vairāk – tās ir mazas gaismas un kultūras saliņas gan mūsu novada pilsētās, gan pagastos. Bibliotēku tīkls mūsu novadā ir blīvs un spēcīgs, un ir ļoti svarīgi to saglabāt. Tāpēc rūpīgi izvērtējam visas iespējas darboties ekonomiski un efektīvi. Jau esam pierādījuši, ka varam darboties elastīgi, apgūt un piedāvāt jaunus pakalpojumus, būt par atbalstu iedzīvotājiem saziņā ar valsti. Bibliotēku ciešākas sadarbības veicināšana pagasta ietvaros ļaus veidot bagātīgāku, vietējam lasītājam interesantu informācijas resursu krājumu, kā arī mazinās bibliotekārā darba birokrātisko slogu, ļaujot bibliotekāram vairāk veltīt laiku pašam svarīgākajam – mūsu lasītājam!” saka “Kuldīgas Galvenās bibliotēkas” vadītāja Daina Girvaite.

Pagastos, kur līdz šim katrā bibliotēkā darbojās savs vadītājs un veica gluži tādas pašas administratīvās funkcijas kā kolēģis pārdesmit kilometru attālumā, iecerēts, ka darbus koordinēs viens bibliotēkas vadītājs un bibliotekārs. Bibliotēkas vadītājs centralizēti rūpēsies par pagasta bibliotēkas un pakalpojumu sniegšanas vietas dokumentāciju, atskaitēm, plāniem, savukārt bibliotekārs - lasītāju apkalpošanai, radošām aktivitātēm un darbam ar lokālās kultūrvides mantojumu.

“Moderns un efektīvs bibliotēku tīkls ir viena no pašvaldības prioritātēm – jau šobrīd ieguldīts liels darbs tā attīstībā un bibliotēku tīkla saimniecības sakārtošana ir loģisks solis, kas ļaus ne tikai ietaupītu finanšu resursu, bet nodrošināt mūsdienu dzīves ritmam pielāgotas iespējas iedzīvotājiem. Kuldīgas novada bibliotēkas attīstās līdzi laikam - pašvaldības mērķis ir pagastu centralizētās bibliotēkas veidot par aktīviem kultūras un sociālās dzīves centriem, kur pulcējas ģimenes un jaunieši.” saka Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska.