Izsludina jaunu projektu konkursu uzņēmējdarbības atbalstam

Izsludina jaunu projektu konkursu uzņēmējdarbības atbalstam

Kuldīgas novada pašvaldība iedibinājusi jaunu projektu konkursu “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Kuldīgas novadā”. 28. jūlija domes sēdē deputāti apstiprināja konkursa nolikumu un konkursa komisiju piecu cilvēku sastāvā, kā arī paredzēja kopējo finansējumu šim gadam 30 000 EUR apmērā. Konkursam var pieteikties līdz 8. septembrim.  

Konkursa mērķis ir atbalstīt uzņēmējdarbības vides attīstību novada teritorijā, lai sekmētu jaunu darba vietu radīšanu un veicinātu jaunas vai esošas saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu. Konkursa mērķauditorija ir jaunie uzņēmēji. Pretendents var būt gan fiziska persona, kas plāno uzsākt saimniecisko darbību, gan juridiska persona, kas veic saimniecisko darbību Kuldīgas novada teritorijā un kuras saimnieciskās darbības neto apgrozījums iepriekšējā gadā nepārsniedz 30 000 EUR.

Katrs pretendents var iesniegt vienu projekta pieteikumu un pieprasīt finansējumu – grantu no 200 līdz 2000 EUR apmērā. Projekta pretendentam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 20% no projekta granta summas.

Aizpildītās veidlapas līdz ar pavaddokumentiem, kas detalizēti uzskaitīti un aprakstīti konkursa nolikumā, iesniedzamas līdz 8. septembrim:

• klātienē Kuldīgas attīstības aģentūrā, Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, vai
• elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu KAA@KULDIGASNOVADS.LV

Iesniegtos projektus izvērtēs konkursa komisija, bet gala lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņems Kuldīgas novada dome. Konkursa rezultātus publicēs pašvaldības mājaslapā HTTPS://KULDIGA.LV , pretendentus informēs arī personīgi.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar konkursa koordinatori, Kuldīgas attīstības aģentūras uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti Kitiju Struku, tālr. 22472606, e-pasts: KITIJA.STRUKA@KULDIGASNOVADS.LV .

NOLIKUMS PAR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU PROJEKTU KONKURSA "ATBALSTS UZŅĒMUMU RADĪŠANAI UN ATTĪSTĪBAI KULDĪGAS NOVADĀ"

PIELIKUMI: VEIDLAPAS