Rīkos nēģu rūpnieciskās zvejas tiesību nomas atklātas izsoles

Rīkos nēģu rūpnieciskās zvejas tiesību nomas atklātas izsoles

Kuldīgas novada pašvaldība rīkos četru taču (12 murdi) nēģu rūpnieciskās zvejas tiesību nomas atklātas izsoles 2022. gada 14. novembrī pl. 13.00, 13.30, 14.00 un 14.30 Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā – tā 29. septembra sēdē lēma Kuldīgas novada domes deputāti.

Domes sēdē apstiprināja izsoles nolikumus. Ar tiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.kuldiga.lv . Izsoles būs mutiskas, ar augšupejošu soli. Paredzams, ka sākotnēji nomas līgumus slēgs uz trim gadiem. Ar domes lēmumu maksu par zvejas rīka vienību – murdu – Ventas upē pie Kuldīgas noteica 170,74 EUR gadā. Drošības nauda – 10% no izsoles sākumcenas. Reģistrācijas maksa – 30 EUR. Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 10. novembra plkst. 16.00.

Dome lēma, ka tipveida zvejas tiesību nomas līgumi papildināmi ar vairākiem nosacījumiem. Nomniekam būs jāievēro dabas un kultūrvēsturiskās ainavas saglabāšanas un uzturēšanas prasības taču ierīkošanas, nojaukšanas un uzglabāšanas laikā (mehānismi tikai ar Kuldīgas novada domes saskaņojumu) un nēģu zvejā un uzglabāšanā. Saglabājot dabisko upes ainavu, murdi jāizvieto tā, ka tie nav redzami virs ūdens līmeņa, redzamas tikai to marķējuma zīmes, ņemot vērā to, ka zvejas iespējas iespaido ūdens līmenis un straumes stiprums, teritorijā starp rumbu un veco tiltu ir ierobežotas murdu stiprinājumu iespējas. Zveja iespējama, ja straume un ūdens līmenis atļauj murdus nostiprināt ar esošiem brīvstāvošajiem akmeņiem. Tāpat jāveido koka konstrukcijas vai metāla sieta konstrukcijas (vienāda līmeņa augstumā un platumā), kuras pildītas ar akmeņiem, kuri iegūstami ārpus ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Ventas rumba”. Nomniekam būs jāuzstāda informatīvā plāksnīte, kas sniegtu informāciju tūristiem par nēģu tača izmantošanu nēģu zvejā. Nēģu zvejas konstrukcijas uzstādamas katru gadu pēc 1. augusta un novācamas līdz 1. maijam. Zema ūdens līmeņa periodā jānopļauj zāles upes sausajās vietās nēģu zvejas teritorijās. Nēģu uzglabāšanas kastes jāierīko vai nu tālāk par 50 m augšpus rumbas, vai lejpus vecā tilta vietās, kur to atļauj ūdens līmenis un ir saņemta krasta īpašnieku piekrišana. Nēģu zvejai jākalpo kā tūrisma objektam, jāorganizē un jāierīko nēģu cepšanas un degustācijas vieta.

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums