Atbalstīs saules paneļu un citu alternatīvu enerģijas avotu ierīkošanu

Atbalstīs saules paneļu un citu alternatīvu enerģijas avotu ierīkošanu

Līdz ar valdības apstiprinātajiem grozījumiem atbalsta programmā privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanai, piešķirot papildu finansējumu un paredzot atbalstu arī saules paneļu uzstādīšanai privātmājās, par ko šobrīd novērojama ļoti liela interese, skaidrojam, kas jāņem vērā, lai saules paneļus varētu ierīkot.

Saules panelis – iekārta

Saules panelis ir rūpnieciski ražo­ta, lietošanai gatava elektroiekārta, kas tiek uzstādīta un ekspluatēta at­bilstoši ražotāja izstrādātajai instruk­cijai, ievērojot visus elektrodrošības un ugunsdrošības pasākumus gan uz­stādīšanas, gan ekspluatācijas laikā.

Ja neveic būvdarbus, nav jāsaskaņo būvvaldē

Būvniecības regulējums primāri attiecas uz būvju būvniecību, nevis iekārtu ierīkošanu, uzstādīšanu vai izvietošanu būvē.

Ja iekārtas, tai skaitā saules pa­neļa, funkcionēšanas, ierīkošanas vai izvietošanas nodrošināšanai nav nepieciešams veikt būvdarbus (piemēram, pastiprināt nesošās kons­trukcijas, izbūvēt jaunus iekšējos inženiertīklus), tad tas būvvaldē nav jāsaskaņo. Vēršam uzmanību – arī šādā gadījumā ēkas īpašniekam ir pienākums ievērot vietējās pašval­dības teritorijas plānojuma, lokālplā­nojuma vai detālplānojuma prasības. Būvvalde vērš uzmanību, ka Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā prasības alternatīvo ener­goapgādes objektu, tai skaitā saules paneļu, izvietošanai ir noteiktas Kuldīgas novada teritorijas izman­tošanas un apbūves noteikumos, spēkā esošajos Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos bijušā Skrundas novada un Alsungas novada teritorijās.

Savukārt, ja iekārtas funkcionē­šanas, ierīkošanas vai izvietošanas nodrošināšanai ir nepieciešams veikt būvdarbus, tad piemērojams būvniecības regulējums atkarībā no plānotajiem būvdarbiem.

Būves pārbūve ir būvdarbi, kuru rezultātā ir mainīts būves vai tās daļas apjoms vai pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot lietošanas veidu. Ēkas pārbūves darbi, piemēram, nesošo konstrukciju pastiprināšana, veicami, pamatojoties uz izstrādāto būvpro­jektu. Ēkas pārbūvei nepieciešamie dokumenti noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr. 529 “Ēku būvno­teikumi”. Tā kā par ēkas drošumu atbild ēkas īpašnieks, pirms iekārtu izvietošanas uz ēkas jumta būtu nepieciešams veikt ēkas tehnisko apsekošanu, lai noskaidrotu jumta konstrukciju nestspēju.

Arī gadījumā, ja saules panelis tiek uzstādīts uz zemes un tā funkcio­nēšanai, ierīkošanai vai izvietošanai ir nepieciešams veikt būvdarbus, piemērojams būvniecības regulējums atkarībā no plānotajiem būvdarbiem. Piemēram, gadījumā, ja ir izbūvē­jams inženiertīkla pievads, to veic Ministru kabineta noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnotei­kumi” noteiktajā kārtībā.

Saules paneļa uzstādīšanai uz bū­ves vai uz zemes pašam par sevi ne­vajag būvniecības ieceres dokumen­tāciju, neatkarīgi no tā potenciālās jaudas. Tas nemainās arī gadījumā, ja, piemēram, ir nepieciešams elek­troenerģijas ārējam inženiertīklam pievienot 1000 šādas iekārtas. Par būvdarbiem tiks uzskatīti tikai darbi saistībā ar šo paneļu darbībai nepie­ciešamā ārējā inženiertīkla izbūvi.

Tādējādi, ja nav nepieciešams veikt būvdarbus, piemēram, ēkas vai jumta nesošo konstrukciju pa­stiprināšana vai inženiertīkla pievada izbūve, saules paneļu izvietošanai nav nepieciešama būvvaldes atļauja.

Kuldīgā – tikai ārpus pilsētbūvniecības pieminekļa un tā aizsargjoslas

Kuldīgas novada teritorijas izman­tošanas un apbūves noteikumos sacīts, ka Kuldīgas pilsētā saules bateriju paneļu, bloku un kolektoru izvietošana ir atļauta tikai ārpus pilsētbūvniecības piemi­nekļa un tā individuālās aizsargjos­las. Nav atļauta vēja elektrostaciju, saules bateriju paneļu, bloku un kolektoru izvietošana kultūras pie­minekļu, to vizuālās uztveramības zonās un uz aizsargājamu vēsturisku ēku fasādēm un/vai jumtiem.

Ja saules bateriju paneļus, blokus un kolektorus plānots izvietot uz publiskas ēkas un tie redzami no publiskas ārtelpas, jāizstrādā būv­niecības iecere, norādot risinājumus bloku, paneļu un kolektoru stipri­nāšanai un fasāžu izskatam. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu vizuālās uztveramības zonā papildus izvērtē ietekmi uz ainavu.

Neskaidrību vai papildu skaidro­jumu nepieciešamības gadījumā par saules paneļu izvietošanu Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā lū­dzam sazināties ar Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldi.

 

Šā gada 8. marta Ministru kabinetā apstiprināti Ekonomikas ministrijas (EM) rosinātie grozījumi atbalsta programmā privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanai, piešķirot papildu finansējumu 3,27 miljonu EUR apmērā programmas turpināšanai, paplašinot potenciālo atbalsta saņēmēju loku un paredzot atbalstu arī saules paneļu uzstādīšanai privātmājās, par ko šobrīd novērojama ļoti liela interese. Vienlaikus valdība apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, lai atvieglotu būvniecības procesu saules paneļu uzstādīšanai. Pieteikumu pieņemšanu Attīstības finanšu institūcija ALTUM (Altum) sāks š.g. aprīļa otrajā pusē.

Līdz ar grozījumiem paredzēts, ka privātmāju īpašnieki varēs saņemt atbalstu ne tikai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem (būvdarbu veikšanai dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās; inženiersistēmu (piemēram, apkures un ventilācijas iekārtu) iegādei, atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei; jaunas ūdens sildīšanas iekārtu iegādei un uzstādīšanai) un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem (siltumenerģijas un mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai), nodrošinot ēkas energoefektivitātes klases paaugstināšanu, kā tas bija līdz šim. Turpmāk atbalstu varēs saņemt arī tikai mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanai – saules paneļu un nelielu vēja ģeneratoru uzstādīšanai.

Tāpat tiek paplašināts potenciālais atbalsta saņēmēju loks - turpmāk atbalstu varēs saņemt ne tikai viena dzīvokļa, bet arī divu dzīvokļu dzīvojamo māju (t.sk. dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu) atjaunošanai un elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu ieviešanai. Tāpat turpmāk atbalstu varēs saņemt privātmājas visā Latvijā.