Iespēja apmaksāt parādu, dzēšot kavējuma naudu 100% vai 90% apmērā

Iespēja apmaksāt parādu, dzēšot kavējuma naudu 100% vai 90% apmērā

SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” (turpmāk – Sabiedrība) no šā gada 01. novembra līdz 31. decembrim piedāvā saviem klientiem, kuriem izveidojies parāds par saņemtajiem pakalpojumiem, iespēju apmaksāt parādu, dzēšot kavējuma naudu 100% vai 90% apmērā:

 • Kavējuma nauda (līgumsods, likumiskie procenti, nokavējuma procenti) 100% apmērā tiks dzēsta, ja tiks veikts pamatparāda maksājums pilnā apmērā (vienā maksājumā) laika periodā no 2020. gada  1. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim (ieskaitot).
 • Kavējuma nauda (līgumsods, likumiskie procenti, nokavējuma procenti) 90% apmērā tiks dzēsta, ja laika periodā no 2020. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim tiks noslēgta vienošanās par pakāpenisku parāda atmaksu (līdztekus veicot tekošā rēķina apmaksu pilnā apmērā), nepiemērojot kavējuma naudu. Šajā gadījumā kavējuma nauda, kas izveidojusies līdz vienošanās noslēgšanas brīdim, tiks samazināta līdz 10%. Noslēdzot vienošanos par pakāpenisku parāda atmaksu, tiks sastādīts individuāls parāda atmaksas grafiks.

 Klienti, kuriem piemērojami kavējuma naudas dzēšanas nosacījumi:

Sabiedrība šādu iespēju piedāvā izmantot Sabiedrības esošajiem vai bijušajiem klientiem - fiziskām vai juridiskām personām, kurām ir izveidojies pārvaldīšanas vai īres maksas un maksājumu par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa lietošanu, parāds un kuras atbilst kādam no zemāk minētajiem nosacījumiem:

 • Personas īpašumā ir dzīvoklis vai neapdzīvojamā telpa (mākslinieka darbnīca, garāža un tml.) dzīvojamā mājā, kuru pārvalda Sabiedrība.
 • Neprivatizēta dzīvokļa īrnieks, kurš īrē Skrundas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli, kas atrodas dzīvojamā mājā, kuru pārvalda Sabiedrība.
 • Neprivatizētas neapdzīvojamās telpas nomnieks, kurš nomā Skrundas novada pašvaldībai piederošu neapdzīvojamo telpu, kas atrodas dzīvojamā mājā, kuru pārvalda Sabiedrība.
 • Personas īpašumā ir/bija dzīvoklis vai neapdzīvojamā telpa, kas atrodas dzīvojamā mājā, kuras pārvaldīšanu Sabiedrība ir pārtraukusi.
 • Persona, kurai beigušās īpašuma tiesības uz dzīvokli vai neapdzīvojamo telpu, kas atrodas dzīvojamā mājā, kuru pārvalda Sabiedrība.
 • Neprivatizēta dzīvokļa īrnieks vai neapdzīvojamās telpas nomnieks, kurš pārtraucis īrēt/nomāt Skrundas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli vai neapdzīvojamo telpu, kas atrodas/atradās dzīvojamā mājā, kuru pārvalda/pārvaldīja Sabiedrība.
 • Personas, ar kurām ir noslēgtas un spēkā esošas vienošanās un izlīgumi (izņemot notariālā kārtībā noslēgtas vienošanās vai ar tiesas lēmumu apstiprināti izlīgumi) par parāda pakāpenisku atmaksu.
 • Personas, pret kurām ir uzsākti un nav pabeigti tiesvedības procesi, pamatparāda samaksa neatbrīvo no tiesāšanās izdevumu samaksas (dzīvokļa īpašnieks veic pilnīgu pamatparāda summas apmaksu un tiesāšanās izdevumu apmaksu).

Kavējuma naudas dzēšanas nosacījumi neattiecas uz:

Sabiedrības klientiem, kuri atbilst kādam no zemāk minētajiem nosacījumiem:

 • Likumīgā spēkā stājies tiesas nolēmums par parāda piedziņu, izlikšanu utt.
 • Par likumīgā spēkā stājušos tiesas nolēmumu noslēgts izlīgums.
 • Likumīgā spēkā stājies tiesas nolēmums, kas nodots piespiedu piedziņas darbību veikšanai zvērinātam  tiesu izpildītājam.
 • Notariālā kārtībā noslēgta vienošanās par parāda pakāpenisku atmaksu.
 • Tiesvedības laikā noslēgts un ar tiesas lēmumu apstiprināts izlīgums.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumos iespējams sazināties ar Sabiedrību, zvanot pa tālruni 26378466, elektroniski – rakstot e-pastu uz aiga@sks.lv, kā arī, iepriekš piesakoties, klātienē – Liepājas ielā 5, Skrundā.