Kuldīgas novadā veiktas izmaiņas licencētās makšķerēšanas kārtībā

Kuldīgas novadā veiktas izmaiņas licencētās makšķerēšanas kārtībā

24. februārī Kuldīgas novada domes deputāti apstiprināja Kuldīgas novada saistošos noteikumus “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā 2022.–2026. gadā”. Tie stāsies spēkā pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojuma.

Licencētā makšķerēšana notiek Ventas upes posmā, kas ietver abus Ventas upes krastus. Tas sākas Kuldīgā no ķieģeļu tilta pār Ventas upi labajā krastā un kreisajā krastā un turpinās lejup pa straumi Padures pagasta teritorijā Ventas kreisajā krastā un Rumbas pagasta teritorijā Ventas labajā krastā līdz pat Abavas ietekai Ventā. Posms atzīmēts ar speciālām atzīmēm, kas satur norādi par licencēto makšķerēšanu.

Licencētā makšķerēšana Ventas upes posmā notiek divās sezonās: ziemas-pavasara sezonā (no 1.  janvāra līdz 15.  jūnijam) un vasaras-rudens sezonā (no 16. jūnija līdz 31. decembrim). Lai samazinātu ietekmi uz zivju resursiem un sakarā ar zivju nārstu, tāpat, kā līdz šim, ziemas-pavasara sezonas laikā ir noteikta visu zivju sugu saudzēšanas diena – katras nedēļas otrdiena (izņemot valstī noteiktās svētku dienas), kad ir aizliegts makšķerēt, kā arī atrasties upē vai tiešā tās tuvumā ar zivju ieguves rīkiem.

Nedrīkst ķert lašus, nepārdos nedēļas nogales licences

Pašvaldības vides speciāliste Dace Jansone informē par būtiskākajām izmaiņām. Atbilstoši jaunajiem noteikumiem vairs nebūs iespējams iegādāties nedēļas nogales licenci, bet līdz 200 licencēm palielināts sezonas licenču skaits. Pēc institūta BIOR norādījumiem aizliegta lašu makšķerēšana, nejauši noķertie laši nekavējoties dzīvi atlaižami atpakaļ upē. Savukārt taimiņu makšķerēšana licencētās makšķerēšanas posmā atļauta tikai ziemas-pavasara sezonā, iegādājoties taimiņa vienas dienas licenci, kas dod tiesības lomā paturēt vienu taimiņu (maksimālais izmērs līdz 70 cm) tikai licencē norādītajā dienā.

Bezmaksas licences noteiktām iedzīvotāju grupām

Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Ventas upes posmā ir tiesīgas saņemt personas, kas vecākas par 65 gadiem, bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam,  personas ar invaliditāti, politiski represētās personas, trūcīgie un maznodrošinātie Kuldīgas novada iedzīvotāji, tāpat Ventas upes posmam pieguļošo krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki), kā arī personas, kuras izmanto Latvijas Goda ģimenes apliecību, ja tas tiek paredzēts MK noteikumos Nr. 799.

Bezmaksas licences var saņemt:

- klātienē Kuldīgas novada pašvaldības policijā, Strautu ielā 1, Kuldīgā, Rumbas pagasta pārvaldē vai Padures pagasta pārvaldē;

- personas, kuras ir vecākas par 65 gadiem, bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam un personas ar invaliditāti – arī elektroniski lietotnē “Mana Cope”.

Kur iegādāties?

Licences var iegādāties elektroniski interneta vietnē www.manacope.lv vai mobilajā lietotnē “Mana Cope” sadaļā “Copes kartes un licences” visu diennakti. Personas, kam nav pieejami e-pakalpojumi Latvijā, licences var iegādāties SIA ”Rietumu nafta” degvielas uzpildes stacijā Kuldīgā, Graudu ielā 31.

Obligāts pienākums – iesniegt datus par lomu

Visu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir iesniegt datus par lomu. To var izdarīt Kuldīgas novada pašvaldības policijā, Strautu ielā 1, Kuldīgā, Rumbas pagasta pārvaldē, Padures pagasta pārvaldē vai SIA ”Rietumu nafta” degvielas uzpildes stacijā Kuldīgā, Graudu ielā 31. Ja licence iegādāta elektroniski, datus par lomu reģistrē elektroniski interneta vietnē www.manacope.lv vai mobilajā lietotnē “Mana Cope” piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Lomu atskaite iesniedzama arī gadījumos, ja loms nav gūts/nav paturēts vai licence nav izmantota.