Paziņojums dzīvokļu īpašniekiem par dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmēm 2021. gadam

Paziņojums dzīvokļu īpašniekiem par dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmēm 2021. gadam

Dzīvokļu īpašnieki ar tāmi un dzīvojamās mājas uzturēšanas plānu var iepazīties no 2020. gada 15. oktobra pie SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” nekustamā īpašuma pārvaldnieka (iepriekš piesakot laiku pa tālruni 28009972), vai mājaslapā www.sks.lv sadaļā Apsaimniekošana.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” dzīvojamām mājām, kurās dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas - pieņemšanas aktu nav pārņēmusi dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 11. jūlija noteikumiem Nr. 408 „Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, turpmāk - MK noteikumi Nr. 408, (stājušies spēku zaudējušo Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumu Nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” vietā). MK noteikumu Nr. 408 1. pielikumā noteikts, kā sastāda dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi kalendāra gadam.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 408 10.punktam, par aprēķinātajiem pārvaldīšanas maksājumiem nākamajam kalendāra gadam pārvaldnieks rakstiski paziņo dzīvokļu īpašniekam līdz attiecīgā gada 15. oktobrim. Paziņojumā norāda laiku un vietu, kur dzīvokļa īpašnieks var iepazīties ar tāmi, kā arī dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu.

Dzīvokļu īpašnieki ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā kopš paziņojumā norādītās dienas, pieņem lēmumu par pārvaldnieka sagatavotā dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāna un aprēķināto pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu vai noraidīšanu.

Pārvaldnieka sastādītais uzturēšanas darbu plāns un aprēķinātie pārvaldīšanas maksājumi stājas spēkā ar nākamā gada 1. janvāri vai pārvaldnieka noteiktā citā termiņā, atbilstoši MK noteikumu NR. 408 18.punktam: ja sasauktā dzīvokļu īpašnieku kopsapulce nav bijusi lemttiesīga vai tajā nav pieņemts lēmums; ja dzīvokļu īpašnieku kopība noteiktā termiņā nav pieņēmusi lēmumu par uzturēšanas darbu plāna un pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu; ja dzīvokļu īpašnieku kopība noteiktā termiņā nav pieņēmusi lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.

Norādāms, ka, pieņemot lēmumu par uzturēšanas darbu plāna un pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu vai noraidīšanu, dzīvokļu īpašnieku kopība:

  1. nevar atteikties no obligāto pārvaldīšanas darbību nodrošināšanas;
  2. nevar atteikties no dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā ietverto dzīvojamās mājas remontu, atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanas;
  3. var pieņemt lēmumu par atšķirīgu plānojuma izmaksu noteikšanu, norādot priekšlikumu pārvaldīšanas darbības nodrošināšanai (piemēram, cits pakalpojuma sniedzējs, citas darba veikšanas metodes);
  4. var pieņemt lēmumu par citu dzīvojamās mājas remonta atjaunošanas vai pārbūves finansējuma avotu;
  5. var pieņemt lēmumu par citu dzīvojamās mājas remontu, atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanas laiku un finansējuma sadalījumu par gadiem;
  6. var pieņemt lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala un koplietošanas telpu sanitārās kopšanas nodrošināšanu bez pārvaldnieka starpniecības, lēmumā nosakot darbu kārtību un dzīvokļu īpašnieku atbildību;
  7. var pieņemt lēmumu par apdrošināšanas izmaksu ietveršanu tāmē;
  8. var pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu;
  9. var pieņemt lēmumu par personas pilnvarošanu dzīvokļu īpašnieku kopības saziņai ar pārvaldnieku.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 8. pantu dzīvokļa: īpašnieks ir persona, kas īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā; likumā noteiktās normas, kas nosaka dzīvokļa īpašnieka tiesības, pienākumus un atbildību, ir arī personai, kas ir dzīvokļa īpašuma ieguvējs līdz dzīvokļa īpašuma pirmreizējai reģistrēšanai zemesgrāmatā.