Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītājas amatā apstiprināta Inese Ivāne

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītājas amatā apstiprināta Inese Ivāne

31. oktobra domes sēdē Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītājas amatā apstiprināja Inesi Ivāni, kas savus pienākumus sāk pildīt ar 1. novembri.

Kopš 2017. gada Inese Ivāne darbojās kā deputāte un daudzus gadus vada biedrību “Ventas krasti”, kā arī Nīkrāces Veselības punktā pildīja ārsta palīdzes pienākumus.

Jautāta, kā viņa šobrīd redz pagasta attīstību un kāds ir viņas šā brīža redzējums, jaunā vadītāja teic: “Mērķis ir ar laiku izveidot tādu pagastu, kur cilvēki vēlētos dzīvot un atgriezties, tādu pagastu, kuram ir sava “odziņa” un kurā cilvēki ir apmierināti, ar vēlmi līdzdarboties un attīstīties.” I. Ivāne uzsver, ka svarīgi ir izveidot saliedētu komandu, kur katrs zina un pārzina savus darbus, strādājot iedzīvotāju interesēs. Tāpat jādomā par iespēju piesaistīt privātus investorus, kas veicinātu jaunu darba vietu rašanos. Rudbāržu pagasta iedzīvotāji ir aktīvi ļaudis, līdz ar to būtiski padomāt par dažādu projektu ieviešanu, piedāvājot iedzīvotājiem tajos iesaistīties.

Inese teic: “Zinot, ka mana stiprā puse ir darbs ar cilvēkiem un to labklājības uzlabošana, noteikti turpināšu piedalīties dažādos projektu konkursos, lai mainītos Rudbārži, cilvēki un situācija. Ļoti vēlos, lai cilvēki iesaistās NVO darbībā, brīvprātīgā darbā un vairāk saprot ne tikai savas vēlmes, bet arī apkārtējo.”

Jaunā vadītāja uzsver, ka svarīgi ir informēt pagasta darbiniekus par paredzamajiem darbiem un aktivitātēm ne tikai pagastā, bet visā novadā, kā arī tiek plānots ieviest regulāras “prāta vētras” ne tikai ar kolektīvu, bet arī ar aktīviem iedzīvotājiem.

Par nākotnes iecerēm runājot, viņa atzīst, ka sapnis ir izveidot jauniešu domi un senioru padomi, kuri regulāri varētu veidot dialogu ar vienaudžiem un kopā izteikt vēlmes pagasta attīstībai.

Kā lielāko izaicinājumu, stājoties amatā, Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Inese Ivāne min dažādu stereotipu laušanu attiecībā uz situācijām un cilvēkiem.

Atbildot uz jautājumu, vai tas, ka pati ir vietējā, ir priekšrocība, viņa teic “Gan jā, gan nē. No vienas puses, labi pārzinu teritoriju un daļu cilvēku, pazīstu speciālistus, apzinos viņu nepieciešamības. Bet, no otras puses, nezinu viņu stiprās un vājās puses. Taču esmu gatava darboties, jo kopā mēs esam spēks.”

Informāciju sagatavoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: Iveta Rozenfelde