Sācies meža ugunsnedrošais periods

Sācies meža ugunsnedrošais periods

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka Valsts meža dienests š.g. 3.maiju ir noteicis par meža ugunsnedrošā perioda sākumu visā Latvijas teritorijā.

Uzturoties mežā, visiem iedzīvotājiem ir jāievēro ugunsdrošības prasības. Lai samazinātu meža ugunsgrēka izcelšanās iespējas, meža ugunsnedrošajā periodā ir noteikti vairāki būtiski aizliegumi un ierobežojumi, par kuru neievērošanu var piemērot administratīvo, civiltiesisko un arī kriminālatbildību.

Meža ugunsnedrošajā periodā aizliegts:

  • Veidot atklātu liesmu mežā un purvā, izņemot rekreācijas objektus, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas. Ugunskuru nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Rekreācijas objektos ugunskura vietu drīkst atstāt tikai tad, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies.
  • Nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus.
  • Veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības (izņemot atbilstoši ierīkotas vietas);
  • Medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla;
  • Braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos, meža apsaimniekošanai un inženiertīklu uzturēšanai vai to avāriju novēršanai;
  • Ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
  • Bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta attiecīgo teritoriālo struktūrvienību veikt jebkāda veida dedzināšanu (tai skaitā ciršanas atlieku dedzināšanu).

Līdz ar meža ugunsnedrošā perioda iestāšanos, Valsts meža dienests organizē dežūras meža uguns novērošanas torņos. No šiem torņiem tiek novērots mežs, un, ja virs koku galotnēm var redzēt dūmus, tad ir iespējams noteikt kurā vietā deg mežs. Ir svarīgi, lai dedzināšanas darbi, kas var radīt lielus dūmus, tiek saskaņoti ar administratīvajā teritorijā esošo tuvāko Valsts meža dienesta mežsaimniecību. Ja šie dedzināšanas darbi netiek saskaņoti, to radītie dūmi var maldināt uguns novērošanas torņa dežurantu, kā arī veicināt viltus trauksmes izsludināšanu.

Meža izstrādātāji meža ugunsnedrošajā periodā cirsmā dedzināt ciršanas atlikumus drīkst tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju.

Meža īpašniekiem ir jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas būtu atbrīvotas no sagāztajiem kokiem un krūmiem, lai nepieciešamības gadījumā meža ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brīvi pārvietoties. Tāpat meža īpašniekam ir jāzina, ka pēc meža ugunsgrēka likvidācijas viņa mežā, veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību ir īpašnieka pienākums.