SIA "Skrundas komunālā saimniecība" informē

SIA

Lai novērstu grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu ar sadzīves notekūdeņiem, Skrundas novada pašvaldība ir izstrādājusi saistošos noteikumus “Par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā”.

Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Skrundas novada administratīvajā teritorijā, kuru īpašums atrodas Skrundas pilsētas notekūdeņu aglomerācijas robežās, kā arī  Skrundas novada Cieceres, Dzeldas, Jaunmuižas, Kušaiņu, Lēnu, Raņķu, Rudbāržu, Rūnaišu, Sieksātes, Smilgu ciemu administratīvajās robežās un kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas, kurās notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:

  • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
  • septiķus;
  • notekūdeņu krājtvertnes.

Saistošie noteikumi nosaka, ka augstāk minēto sistēmu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem decentralizētā kanalizācijas sistēma ir jāreģistrē decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā.

Skrundas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”. SIA “Skrundas komunālā saimniecība” aicina visus iedzīvotājus, kuri notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto augstāk minētās sistēmas, aizpildīt reģistrācijas iesniegumu un iesniegt to SIA “Skrundas komunālā saimniecība” birojā, Stūra ielā 7, Skrundā. Iesniegumu iespējams iesniegt arī elektroniski, to parakstītu un ieskanētu sūtot uz e-pasta adresi: pasts@sks.lv. Iesniegums ir pieejams gan SIA “Skrundas komunālā saimniecība” birojā, gan mājas lapā: www.sks.lv sadaļā “Iesniegumi”.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums reģistrēt savu sistēmu decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā un nodrošināt tās atbilstību normatīvo aktu prasībām līdz 2021. gada 31. decembrim.

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” aicina iedzīvotājus iepazīties ar mājas lapā www.sks.lv sadaļā “Jaunumi” publicētajiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai.

Informāciju sagatavojusi:

Edīte Zalcmane

SIA "Skrundas komunālā saimniecība" ekonomiste