Skrundas novada pašvaldība organizē nekustamā īpašuma izsoli

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 26.03.2020. domes lēmumu (prot. 4, 5. §), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - “Sierotava”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs: 6282 008 0246. 

Nosacītā cena EUR 16 400,00 (sešpadsmit tūkstoši četri simti eiro). Izsoles laiks 28.04.2020. plkst. 10.00.

  • Izsoles vieta - Skrundā, Raiņa ielā 11.
  • Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 27.04.2020. plkst. 16.00.
  • Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  • Izsoles NOTEIKUMI.