21.februārī Skrundas novada domes ārkārtas sēde

Skrundas novada domes ārkārtas sēde notiks 21.februārī pl.10.00 Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrundā. DARBA KĀRTĪBA.
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā Nodokļu admin. A.Kāpiņa 29
2. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā” īstenošanai SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 30
3. Par grozījumiem līgumos par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Rudbāržu pagastā un Raņķu pagastā Tehniskā sekretāre D.Buķele 31
4. Par piedalīšanos projektā „Jauniešu sociālā atstumtība un tās novēršanas pasākumi” Attīstības nod.vad. Z.Eglīte 32