23.februāra domes sēdes darba kārtība

23.februārī pl.10.00 Skrundā, Raiņa ielā 11, notiks Skrundas novada domes sēde. Darba kārtība.
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014. - 2020. gadam apstiprināšanu Finanšu komiteja 23
2. Par izmaiņām Skreundas novada pašvaldības amatu sarakstā Finanšu komiteja 24
3. Par galvojumu SIA “Skrundas komunālā saimniecība” kredīta saņemšanai Finanšu komiteja 25
4. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” rezervju novirzīšanu, sastādot 2011. gada pārskatu Finanšu komiteja 26
5. Par telpu iznomāšanu “Rasas”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā Attīstības komiteja 27
6. Par īres maksas paaugstināšanu sociālajā dzīvojamā mājā Liepājas ielā 6, Skrundā, Skrundas novadā Finanšu komiteja 28
7. Par SIA “Skrundas TV” pamatkapitāla palielināšanu Finanšu komiteja 29
8. Par z/s “Kātiņi” īpašnieka Alvja KĀTIŅA iesniegumu Attīstības komiteja 30
9. Par zemes gabala pievienošanu un iekļaušanu Skrundas novada pašvaldības autoceļa reģistrā Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 31
10. Par adreses piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 32
11. Par zemes gabalu sadalīšanu, nosaukumu un adreses piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 33
12. Par adreses anulēšanu Skrundas novadā Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 34
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Billes”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 35
14. Par zemes gabala daļas iznomāšanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 36
15. Par adreses maiņu un adreses piešķiršanu telpu grupām Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 37
16. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Dzīvokļu komisija 38
17. Par dzīvokļu piešķiršanu Dzīvokļu komisija 39
18. Par īres līguma pārslēgšanu Dzīvokļu komisija 40
19. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Dzīvokļu komisija 41
20. Par īres līguma laušanu Dzīvokļu komisija 42
21. Par reģiona galvenās bibliotēkas atkārtotu akreditāciju Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja 43
IEBALSOJAMIE
22. Par grozījumiem Skrundas novada pedagoģiski medicīniskajā komisijas sastāvā   44