24.augusta domes sēdes darba kārtība

Skrundas novada domes sēde notiks 24.augustā pl.10.00, Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā. DARBA KĀRTĪBA.
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ.Nr.
1. Par deputātes Santas LENCBERGAS pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa Finanšu komiteja 160
2. Par vēlēšanu iecirkņa Nr. 566 slēgšanu Sieksātē, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā Vēlēšanu komisija 161
3. Par pašvaldības kapitālsabiedrību peļņas izlietošanu Finanšu komiteja 162
4. Par būvuzņēmēja SIA „Ota un partneri” iesniegumu par apakšuzņēmēja SIA „Būvfirma P.B.A” apstiprināšanu Projektu vad. G.Rubežniece 163
5. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu Attīstības komiteja 164
6. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 165
7. Par zemes gabalu iekļaušanu autoceļu reģistrā un nosaukumu piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 166
8. Par zemes gabalu ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgās zemēs Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 167
9. Par Par zemes nomas līguma laušanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 168
10. Par adrešu anulēšanu Skrundas novadā Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 169
11. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Dzīvokļu komisija 170
12. Par dzīvokļu piešķiršanu Dzīvokļu komisija 171
13. Par īres līgumu pagarināšanu Dzīvokļu komisija 172
14. Par dzīvokļa maiņu Dzīvokļu komisija 173
15. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa Dzīvokļu komisija 174
16. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Dzīvokļu komisija 175
17. Par Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” nolikuma apstiprināšanu Sociālo, izglītības un kult. jautājumu komiteja 176
18. Par saistošo noteikumu Nr. 7/2012 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma” apstiprināšanu Izglīt. pārvaldes spec. I.Flugrāte 177