24.novembra domes sēdes darba kārtība

Skrundas novada domes sēdes 24.novembrī pl.10.00, Raiņa ielā 11, Skrundā DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par piedalīšanos projektā “Skvēra rekonstrukcija pie Skrundas kultūras nama” Attīstības nod.vad. Z.Eglīte 245
2. Par piedalīšanos projektā “Skrundas estrādes parka teritorijas labiekārtošana” Attīstības nod.vad. Z.Eglīte 246
3. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta “Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes pr. A.Rudzroga 247
4. Par pašvaldības nodevu reklāmas materiālu izvietošanai Finanšu komiteja 248
5. Par Nīkrāces pamatskolas direktores Svetlanas RUMPES iesniegumu Finanšu komiteja 249
6. Par dzīvojamās mājas “Lejasieras”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, apsaimniekošanas tiesību nodošanu Attīstības komiteja 250
7. Par Skrundas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Skrundas komunālā saimniecība” kapitāla daļu turētāja pārstāvja maiņu Finanšu komiteja 251
8. Par izmaiņām apvienotajā Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu civilās aizsardzības komisijas sastāvā Attīstības komiteja 252
9. Par izmaiņām ceļu fonda komisijas sastāvā Attīstības komiteja 253
10. Par izmaiņām administratīvās komisijas sastāvā Administratīvā komisija 254
11. Par dzīvokļu komisijas sastāva maiņu Dzīvokļu komisija 255
12. Par Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces apstiprināšanu Administratīvās nod.vad. I.Freimane 256
13. Par saistošo noteikumu Nr. 7/2011 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību” apstiprināšanu Attīstības komiteja 257
14. Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu pārņemšanu pašvaldības īpašumā Nodokļu admin. A.Kāpiņa 258
15. Par zemes lietošanas mērķu maiņu Nodokļu admin. A.Kāpiņa 259
16. Par zemes gabala iznomāšanu Nodokļu admin. A.Kāpiņa 260
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Ventaskrasti”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 261
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 262
19. Par saimniecības sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes gabala pievienošanu Nodokļu admin. A.Kāpiņa 263
20. Par izmaiņām Rudbāržu internātskolas – rehabilitācijas centra nolikumā Izglīt.pārv.spec. I.Flugrātes 264
21. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Dzīvokļu komisija 265
22. Par dzīvokļu piešķiršanu Dzīvokļu komisija 266
23. Par dzīvojamās telpas Liepājas ielā 6, Skrundā, Skrundas novadā, īres līguma pagarināšanu Dzīvokļu komisija 267
24. Par īres līguma pārtraukšanu Dzīvokļu komisija 268
IEBALSOT
25. Par saistošo noteikumu Nr. 14/2011 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Skrundas novadā” apstiprināšanu Arhitekte I.Andersone 269
26. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Dārznieki” sadalīšanai un pievienošanai nekustamam īpašumam “Dārznieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 270
27. Par saimniecības sadalīšanu, nosaukuma un piešķiršanu, adreses maiņu ēkai Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 271