25.aprīļa Domes sēdes darba kārtība

25.aprīlī pl.16.00 Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada Domes sēde. Darba kārtība.
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ.Nr.
1. Par minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu noteikšanu pašvaldības kapitālsabiedrībām (SIA) Izpilddirektors GPutniņš 82
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā Nodokļu admin. A.Kāpiņa 83
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina par lauksaimniecībā neapstrādāto zemi 2012.gadā dzēšanu par īpašumu „Mazroznieki”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā Nodokļu admin. A.Kāpiņa 84
4. Par automašīnu bojājumu atlīdzināšanu Artūram ŪDRIMA un z/s „Kalna Dzenīši” Tehniskā sekretāre D.Buķele 85
5. Par piedalīšanos projektā „Vietējo ūdeņu un to dzīvo resursu saglabāšanas veicināšana” Attīstības nod. vad. Z.Eglīte 86
6. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības „SEBILLE” projektam „Paaudzes apvienojas!” Izglītības spec. I.Flugrāte 87
7. Par adreses apstiprināšanu   Zemes lietu speciālists N.Danenbergs 88
8. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu Zemes lietu speciālists N.Danenbergs 89
9. Par saimniecības sadalīšanu un zemes gabala pievienošanu Zemes lietu speciālists N.Danenbergs 90
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu Zemes lietu speciālists N.Danenbergs 91
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Bergi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai un zemes gabala „Pilslejas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā Zemes lietu speciālists N.Danenbergs 92
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Slugas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai un zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Krasti”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai   Zemes lietu speciālists N.Danenbergs 93
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Paegļi”, Skrundā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai un pievienošanu zemes gabalam Paegļu ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā Zemes lietu speciālists N.Danenbergs 94
14. Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam „Gandziras”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, un nekustamiem īpašumiem Kalna ielā 13 un Lielā ielā 19E, Skrundā, Skrundas novadā Zemes lietu speciālists N.Danenbergs 95
15. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Dzīvokļu komisija 96
16. Par dzīvokļu piešķiršanu   Dzīvokļu komisija 97
17. Par īres līgumu pagarināšanu Dzīvokļu komisija 98
18. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa   Dzīvokļu komisija 99
19. Par dzīvokļa maiņu Dzīvokļu komisija 100
20. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   Dzīvokļu komisija 101
21. Par dalību Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā Sociālo, izglīt. un kult. jautājumu komiteja 102