25.oktobrī notiks Skrundas novada domes sēde

Skrundas novada domes sēde notiks 25.oktobrī pl.10.00 Skrundā, Raiņa ielā 11. DARBA KĀRTĪBA.
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ.Nr.
1. Par papildus finansējuma piešķiršanu biedrības „Ventas krasti” projektam „Triju paaudžu tikšanās vieta Skrundā” Finanšu komiteja 208
2. Par dalību individuālajā projektā „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” Attīst. nod. vad. Z.Eglīte 209
3. Par izmaiņām deleģēšanas līgumā par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība” Attīstības komiteja 210
4. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikuma apstiprināšanu  Attīstības komiteja 211
5. Par telpu Raiņa ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma izbeigšanu ar Skrundas profesionālo vidusskolu Attīstības komiteja 212
6. Par telpu nomu Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē „Liepziediņš” Attīstības komiteja 213
7. Par Ingunas BERGAS iesniegumu Tehniskā sekret. D.Buķele 214
8. Par telpu grupas sadalīšanu un adreses piešķiršanu dzīvokļiem Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 215
9. Par saimniecības sadalīšanu un zemes gabala pievienošanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 216
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Vecausekļi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabalu sadalīšanai, zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Smiltnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 217
11. Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 218
12. Par samaksas samazināšanu par īpašumā piešķirto zemi Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 219
13. Par zemes gabalu ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgās zemēs, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 220
14. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 221
15. Par adrešu datu sakārtošanu Skrundas novadā Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 222
16. Par saistošo noteikumu Nr. 9/2012 „Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Skrundas novadā” apstiprināšanu Sociālo, izglītības un kult. jautājumu komiteja 223
17. Par saistošo noteikumu Nr. 10/2012 „Par Skrundas novada simboliku” apstiprināšanu Sociālo, izglītības un kult. jautājumu komiteja 224
18. Par saistošo noteikumu Nr. 11/2012 „Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā” apstiprināšanu Sociālo, izglītības un kult. jautājumu komiteja 225
19. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Dzīvokļu komisija 226
20. Par dzīvokļu piešķiršanu Dzīvokļu komisija 227
21. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa Dzīvokļu komisija 228
22. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Dzīvokļu komisija 229
23. Par Skrundas novada pedagoģisko darbinieku Metodisko apvienību vadītājiem Izglīt.pārv.spec. I.Flugrāte 230
24. Grozījumi Skrundas novada pašvaldības noteikumos „Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldībā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” IIzglīt.pārv.spec. I.Flugrāte 231