26.janvārī notiks Skrundas novada domes sēde

Skrundas novada domes sēde 26.01.2012. pl.10.00, Raiņa ielā 11, Skrundā. DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par Alda ANDŽES iesniegumu Attīstības komiteja 1
2. Par Skrundas arodvidusskolas direktores Rūtas ĒĶES iesniegumu Attīstības komiteja 2
3. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikuma apstiprināšanu Finanšu komiteja 3
4. Par saistošo noteikumu Nr. 1/2012 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Skrundas novadā” apstiprināšanu Attīstības komiteja 4
5. Par saistošo noteikumu Nr. 2/2012 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu zemei Skrundas novada pašvaldības teritorijā 2012. gadā” apstiprināšanu Nodokļu admin. A. Kāpiņa 5
6. Par saistošo noteikumu Nr. 3/2012 “Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” apstiprināšanu Finanšu komiteja 6
7. Par LIAA projektu dzīvojamām mājām Saldus ielā 6A, Skrundā, un Liepājas ielā 45, Skrundā Finanšu komiteja 7
8. Par piedalīšanos projektā “Publisko interneta pieejas punktu attīstība” Attīst. nod. vad. Z. Eglīte 8
9. Par biedrības “Darīsim paši!” dalību projektā un iespējamo priekšfinansēšanu Attīst. nod. vad. Z. Eglīte 9
10. Par izmaiņām novada teritorijas plānojuma izstrādes vadības grupas sastāvā Attīstības komiteja 10
11. Par izmaiņām novada attīstības programmas izstrādes vadības grupas sastāvā Attīstības komiteja 11
12. Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 12
13. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 13
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 14
15. Par lietošanas mērķa noteikšanu SIA “Tele 2” nomas zemes gabalam Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 15
16. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 16
17. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Dzīvokļu komisija 17
18. Par dzīvokļu piešķiršanu Dzīvokļu komisija 18
19. Par īres līguma laušanu Dzīvokļu komisija 19
20. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Dzīvokļu komisija 20