26.jūlijā notiks Skrundas novada domes sēde

26.jūlija Skrundas novada domes sēde notiks pl.10.00 Skrundā, Raiņa ielā 11. DARBA KĀRTĪBA
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par kredīta aizņēmumu Finanšu nod. vad. I.Muceniece 145
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā Nodokļu admin. A.Kāpiņa 146
3. Par dzīvokļa sadalīšanu un adreses piešķiršanu telpu grupai Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 147
4. Par ceļa posma atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 148
5. Par saimniecības sadalīšanu un zemes gabala pievienošanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 149
6. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 150
7. Par adreses piešķiršanu ēkām Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 151
8. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Dzīvokļu komisija 152
9. Par dzīvokļu piešķiršanu Dzīvokļu komisija 153
10. Par īres līguma pārtraukšanu Dzīvokļu komisija 154
11. Par saistošo noteikumu Nr. 6/2012 „Grozījumi 2009. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9/2009 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu Soc., izglītības un kultūras jautāj. komiteja 155
12. Par izmaiņām Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikumā Soc., izglītības un kultūras jautāj. komiteja 156
13. Par Nīkrāces bibliotēkas darba laiku Soc., izglītības un kultūras jautāj. komiteja 157