27.jūnijā notiks domes sēde

Skrundas novada 27.jūnija domes sēdes darba kārtība. Sēde notiks pl.16.00 Rudbāržu pagasta Kamenēs. Darba kārtība.
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par Skrundas novada pašvaldības 2011. gada publiskā pārskata apstiprināšanu Attīstības nod. vad. Z.Eglīte 123
2. Par nodomu protokola par siltumenerģijas piegādi apstiprināšanu Finanšu komiteja 124
3. Par pašvaldībai piederošo telpu Liepājas ielā 7, Skrundā, nomas tiesību izsoli Attīstības komiteja 125
4. Par dalību Eiropas Savienības Zivsaimniecības fonda (EZF) pasākumā „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” projekta „Klusās ielas un ceļa Skrunda – Berģi rekonstrukcija Skrundas novadā” realizācijai Attīstības nod. vad. Z.Eglīte 126
5. Par dalību Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātajā konkursā projekta „Laivu pievadceļa izbūve pie Ventas Skrundā” īstenošanai Attīstības nod. vad. Z.Eglīte 127
6. Par biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” priekšsēdētāja Gunāra RESNĀ iesniegumu Finanšu komiteja 128
7. Par novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu Finanšu komiteja 129
8. Par būvju īpašuma izveidošanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 130
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Saldus ielā 8, Skrundā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 131
10. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 132
11. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 133
12. Par zemes gabalu apvienošanu un nosaukuma piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 134
13. Par nosaukuma piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 135
14. Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 136
15. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Dzīvokļu komisija 137
16. Par dzīvokļu piešķiršanu Dzīvokļu komisija 138
17. Par dzīvokļa maiņu Dzīvokļu komisija 139
18. Par īres līguma pārtraukšanu Dzīvokļu komisija 140
19. Par izmaiņām arhīva Ekspertu komisijas sastāvā Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane 141