27.septembra Skrundas novada domes darba kārtība

Skrundas novada domes sēde notiks 27.09.2012., pl.10.00, Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā. DARBA KĀRTĪBA
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmumaprojekta reģ.Nr.
1. Par saistošo noteikumu Nr. 8/2012 “Grozījumi 2012. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2012 „Skrundas novada pašvaldības 2012. gada budžets”” Finanšu komiteja 182
2. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstos Finanšu komiteja 183
3. Par iespējamu finansiālu atbalstu pašvaldībai piederošajos dzīvokļos Saldus ielā 6A, Skrundā, Skrundas novadā realizējot projektu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Saldus ielā 6A, Skrundā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” Finanšu komiteja 184
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā Nodokļu admin. A.Kāpiņa 185
5. Par fonda „Sibīrijas bērni” valdes locekles Dzintras GEKAS iesniegumu Finanšu komiteja 186
6. Par Intas KAMPARAS iesniegumu Finanšu komiteja 187
7. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA „Aizputes ceļinieks” smilts-grants, smilts atradnei „Biņģeļi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā Būvvaldes vad. K.Dzenis 188
8. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 189
9. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Zemes lietu.spec. N. Danenbergs 190
10. Par zemes gabalu lietošanas mērķa maiņu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 191
11. Par adreses piešķiršanu telpu grupām Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 192
12. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Dzīvokļu komisija 193
13. Par dzīvokļu piešķiršanu Dzīvokļu komisija 194
14. Par īres līgumu pagarināšanu Dzīvokļu komisija 195
15. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa Dzīvokļu komisija 196
16. Par dzīvokļa maiņu Dzīvokļu komisija 197
17. Par izmaiņām komiteju sastāvā Finanšu komiteja 198
18. Par novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS piedalīšanos Eiropas Reģionu komitejas sanaķsmēs Finanšu komiteja 199
19. Par atvaļinājuma pabalstu domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI Admin. nod. vad. I.Freimane 200
20. Par grozījumiem Jaunmuižas pamatskolas nolikumā un Jaunmuižas pamatskolas attīstības plāna 2012.-2015. gadam apstiprināšanu Sociālo, izglītības un kult. jautājumu komiteja 201