28.februārī notiks Skrundas novada Domes sēde

Skrundas novada domes sēde notiks 28.februārī pl.10.00 Skrund;a, Raiņa ielā 11. DARBA KĀRTĪBA.
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ.Nr.
1. Par skolēnu mācību uzņēmuma „CandyHappines” direktores Zanes STEPANOVAS iesniegumu Finanšu komiteja 33
2. Par biedrības „Ventas krasti” valdes priekšsēdētājas Ineses IVĀNES iesniegumu Finanšu komiteja 34
3. Par telpu nomas līguma izbeigšanu Attīstības komiteja 35
4. Par jauniešu centra izveidi un nolikuma apstiprināšanu Izglītības spec. I.Flugrāte 36
5. Par piedalīšanos projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” Izglītības spec. I.Flugrāte 37
6. Par grozījumiem Skrundas novada domes 22.06.2011. (prot. Nr. 9, 13.§) lēmumā „Par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. izstrādes uzsākšanu” Attīstības nod. vad. Z.Eglīte 38
7. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 29.11.2012. saistošajos noteikumos Nr. 14/2012 „Par koku ciršanu ārpus meža Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” Attīstības komiteja 39
8. Par nosaukuma maiņu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 40
9. Par zemes gabala sadali, nekustamā īpašuma nosaukuma, lietošanas mērķa noteikšanu un Skrundas novada domes 22.09.2011. sēdes (prot. Nr. 13, 16.§) lēmuma „Par zemes gabala sadalīšanu nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanai” atcelšanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 41
10. Par Skrundas novada domes 27.09.2012. sēdes (prot. Nr. 13, 7.§) lēmuma „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” pielikuma 11. un 13.punkta atcelšanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 42
11. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 43
12. Par nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 44
13. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Dzīvokļu komisija 45
14. Par dzīvokļu piešķiršanu Dzīvokļu komisija 46
15. Par īres līguma pārtraukšanu Dzīvokļu komisija 47
16. Par īres līguma pagarināšanu Dzīvokļu komisija 48
17. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Dzīvokļu komisija 49
18. Par grozījumiem p/i „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” nolikumā Soc., izgl. un kult. jautājumu komiteja 50