28.marta Domes sēdes darba kārtība

28.martā notiks Skrundas novada domes sēde. Darba kātība.
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ.Nr.
1. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2012.gada pārskata apstiprināšanu Finanšu komiteja 54
2. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklis A.Rudzroga 55
3. Par SIA „Skrundas TV” 2012.gada pārskata apstiprināšanu Finanšu komiteja 56
4. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” iesniegumu par telpu „Rasas”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas līguma termiņa pagarināšanu Attīstības komiteja 57
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā Nodokļu admin. A.Kāpiņa 58
6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu Tehniskā sekretāre D.Buķele 59
7. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu Tehniskā sekretāre D.Buķele 60
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vītoli”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, pārdošanu Tehniskā sekretāre D.Buķele 61
9. Par projektu konkursa „Darīsim kopā!” nolikuma apstiprināšanu  Attīstības nod. vad. Z.Eglīte 62
10. Par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai Attīstības nod. vad. Z.Eglīte 63
11. Par saistošo noteikumu Nr. 4/2013 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna un raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai” apstiprināšanu Tehniskā sekretāre D.Buķele 64
12. Par saistošo noteikumu Nr. 5/2013 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Skrundas novadā” apstiprināšanu   Dzīvokļu komisija 65
13. Par adreses piešķiršanu Zemes lietu speciālists N.Danenbergs 66
14. Par zemes gabalu lietošanas mērķa maiņu Zemes lietu speciālists N.Danenbergs 67
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Rautēni”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai, zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Lāses”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Zemes lietu speciālists N.Danenbergs 68
16. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Zemes lietu speciālists N.Danenbergs 69
17. Par Izglītības nodaļas izveidošanu Skrundas novadā pašvaldībā Izglītības spec. I.Flugrāte 70
18. Par Starpinstitucionālās sadarbības komisijas izveidošanu Izglītības spec. I.Flugrāte 71
19. Par Skrundas jauniešu centra logo konkursa nolikuma apstiprināšanu Jaunatnes lietu spec. B.Eversone 72
20. Par bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu Izglītības spec. I.Flugrāte 73
21. Par Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš”, pirmsskolas grupu darbu vasarā Izglītības spec. I.Flugrāte 74
22. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Dzīvokļu komisija 75
23. Par dzīvokļu piešķiršanu Dzīvokļu komisija 76
24. Par īres līgumu pagarināšanu Dzīvokļu komisija 77
25. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu Finanšu komiteja 78