Domes ārkārtas sēdē pieņemts 2020. gada budžets

2020. gada 9. janvārī Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece sasauca domes ārkārtas sēdi, lai apstiprinātu pašvaldības budžetu 2020. gadam.

“Par” 2020. gada budžetu nobalsoja: A. Zalgauckis, J. Brūveris, A. Salmins, A. Zankovskis, I. Grundmanis, Dz. Ankevics, R. Valtenbergs, A. Sebežs, G. Stepanova, I. Bārs un L. Robežniece. V. Farnasts un V. Pakulis atturējās.

Pašvaldības 2020. gada prioritātes:

-  izglītības  procesa pilnveide un  izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana,

-  uzņēmējdarbības iespēju popularizēšana un investīciju piesaiste,

 -  novada teritorijas infrastruktūras pilnveidošana,

- Eiropas struktūrfondu un citu finanšu instrumentu apgūšana un līdzfinansējuma nodrošināšana.

Samazinoties skolēnu skaitam un pieņemot lēmumus par skolu slēgšanu, Skrundas novada pašvaldībai kā slogs palikušas trīs ēkas, kurās atradās skolas. Svarīgi turpināt iepriekšējā gadā uzsāktās sarunas ar investoriem par ēku izmantošanu. Lai nodrošinātu bijušās Rudbāržu internātskolas izmantošanu, uzsākts sadarbības projekts ar NVO un uzņēmēju par sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra senioriem izveidi. Saņemts LAD atbalsts lifta ierīkošanai, 2020. gadā jāuzsāk projekta realizācija.

Likvidētās Rudbāržu pamatskolas ēka 2020. gadā plānota nodot Aizsardzības ministrijai, lai ēku sakārtotu pirmās Kadetu skolas Latvijā izveidei.

Likvidētajā Jaunmuižas pamatskolā darbu turpina pirmsskolas izglītības grupa un bibliotēka. Par daļu ēkas jāturpina aktīvs darbs pie telpu iespēju izmantošanas.

Būtisks bija lēmums par finansiālo ieguldījumu un atbalstu ģimenēm ar pirmsskolas vecuma bērniem, proti, 2019. gada nogalē tika pabeigts darbs pie PII “Liepziediņš” rekonstrukcijas.  Pirmo reizi bērnudārzu var apmeklēt bērni no 1,5 gadu vecuma.

2020. gadā Skrundas novadā ar brīvpusdienām tiks nodrošināti bērni no piecgadīgo grupas līdz 12. klasei. 1.-4. klašu skolēnu brīvpusdienām šogad no budžeta papildus piešķirti 15 900,00 EUR.

Būtiski vides un materiālu ieguldījumi šogad paredzēti Skrundas vidusskolā.

Pašvaldība turpinās nodrošināt skolēnu pārvadājumus, saistītus ar izglītības iestāžu apmeklēšanu.

Pagājušais gads iezīmējis būtiskus pieturpunktus uzņēmējdarbības vides attīstībai – ekspluatācijā tika nodota AS “Sadales tīkls” apakšstacija “Robežnieki”, tādējādi nodrošinot jaudas pieejamību uzņēmējiem,  realizētais grants ceļu projekts Skrundas novada pagastos ir atbalsts gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem. Būtiski, ka jaunizveidotais tirgus laukums ir mudinājis novada mazos uzņēmējus apvienoties un realizēt saražoto produkciju.   

           

2020. gadā Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” turpinās īstenot Kurzemes plānošanas reģiona projektu “Kurzeme visiem”, kura ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek piedāvāti dažādi pakalpojumi (smilšu terapija, mākslas, mūzikas terapija, fizioterapija, logopēda, speciālā pedagoga, psihologa konsultācijas, baseina, autisma centra  u.c. pakalpojumi).

Palielināts atbalsts aprūpei mājās, ar pašvaldības atbalstu tiek apmācīti profesionāli aprūpētāji, māsu palīgi.

Personām ar invaliditāti piedāvātas iespējas saturīgi pavadīt brīvo laiku (galda hokejs, mūzikas terapija, programmēšanas nodarbības Nīkrāces Saieta namā, atbalsta grupas ģimenēm, kurās ir persona ar invaliditāti, deinstitucionalizācijas projekta ietvaros tiek nodrošināti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašinātas sociālās palīdzības saņemšanas iespējas Skrundas novada maznodrošinātām personām (dzīvokļa, mājokļa pabalsts, Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām atbalsts).

Būtiska sadarbība Skrundas novada pašvaldībai ir ar nevalstiskajām organizācijām, īstenojot  dažādus projektus novada iedzīvotāju atbalstam.

2020. gadā pašvaldība vērš uzmanību uz vides labiekārtošanu, sakārtojot stāvlaukumu, uzlabojot ielu segumus, bērnu rotaļlaukumu, tiks turpināta apgaismojuma izbūve.

2020. gada budžets ir bez deficīta un tā ieņēmumi ir par 1 295 259,00 EUR lielāki salīdzinājumā ar 2019. gadu, palielinājums saistīts ar grants ceļu pārbūves projekta realizāciju 2019. gadā (ES fondu projekts).  Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, izdevumi palielinājušies par 207 344,00 EUR.

Veiksim pasākumus pašvaldības sniegto pakalpojumu un funkciju kvalitātes celšanā, paaugstinot novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti,  izvērtējot iedzīvotāju vajadzības. 

Kā informēja finanšu nodaļas vadītāja Ināra Muceniece, pēc vairākiem gadiem šogad budžets ir bez deficīta, proti, pašvaldības ieņēmumi tiek plānoti lielāki nekā izdevumi. Budžeta ieņēmumu daļa sastāda 6 318 979,00 EUR, savukārt izdevumi plānoti 5 964 647,00 EUR apmērā.

Kopējie budžeta ieņēmumi  6 318 979 EUR.

Kopējie budžeta izdevumi  5 964 647 EUR.

Informāciju sagatavoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste