Domes sēdes darba kārtība

Skrundas novada domes sēde notiks 22.martā pl. 10.00, Raiņa ielā 11, Skrundā. DARBA KĀRTĪBA
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ.Nr.
1. Par īres maksas paaugstināšanu Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta dzīvojamo māju īres dzīvokļos Finanšu komiteja 47
2. Par nolikuma par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā apstiprināšanu Finanšu komiteja 48
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā Nodokļu admin. A. Kāpiņa 49
4. Par Mārtiņa DĒVITA iesniegumu Attīstības komiteja 50
5. Par telpu nomas līguma izbeigšanu Attīstības komiteja 51
6. Par projektu konkursa „Darīsim kopā!” nolikuma apstiprināšanu Attīstības nodaļa 52
7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Ventas krasti” projektam Finanšu komiteja 53
8. Par zemes gabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā Zemes lietu. spec. N.Danenbergs 54
9. Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu Zemes lietu. spec. N.Danenbergs 55
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Ceļinieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 56
11. Par zemes gabalu atdalīšanu un nosaukumu piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 57
12. Par zemes gabalu sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 58
13. Par saistošo noteikumu Nr. 5/2012 „Grozījumi 2009. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2009 „Skrundas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu Attīstības nodaļa 59
14. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Dzīvokļu komisija 60
15. Par dzīvokļu piešķiršanu Dzīvokļu komisija 61
16. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Dzīvokļu komisija 62
19. Par dzīvokļa maiņu Dzīvokļu komisija 63