Kuldīgas novadā bērnus mācībām 1. klasē varēs pieteikt no 2. janvāra

Kuldīgas novadā bērnus mācībām 1. klasē varēs pieteikt no 2. janvāra

Kuldīgas novadā deklarēto bērnu pieteikšanu mācībām 1. klasē izglītības iestādēs uzsāks 2. janvārī plkst. 8.00 (arī elektroniskajiem pieteikumiem – no 8.00).

Elektroniski piesakot bērnu, vecāks raksta un nosūta iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai dokumentu ar parakstu skenētā veidā. Tā kā ne visiem vecākiem ir e-paraksts, tiks pieņemti arī izdrukāti, parakstīti, tad ieskenēti un uz izglītības iestādes oficiālo e-pasta adresi atsūtīti iesniegumi – vecākiem tikai jāatceras, ka piecu dienu laikā, iepriekš sazinoties ar izglītības iestādi, izglītības iestādē obligāti jānogādā arī iesnieguma oriģināls.

2023./2024. mācību gadā 1. klasē audzēkņus uzņems šādās novada skolās:

1. Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolā (vienu 1. klasi vispārējās pamatizglītības programmās un pēc  pieprasījuma speciālās izglītības programmās), e-pasts: ZEBERINA.PSK@KULDIGASNOVADS.LV ;
2. Kuldīgas Centra vidusskolā (trīs 1. klases), e-pasts: KCV@KULDIGA.LV ;
3. V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā (trīs 1. klases), e-pasts: VPKVSKOLA@KULDIGA.LV
4. Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā – (vienu 1. klasi), e-pasts: KMHZV@KULDIGA.LV ;
5. Skrundas vidusskolā (divas 1. klases), e-pasts: SKRUNDASVSK@KULDIGASNOVADS.LV ;
6. Nīkrāces pamatskolā (vienu 1. klasi), e-pasts: NIKRACESSKOLA@KULDIGASNOVADS.LV
7. Vilgāles sākumskolā (vienu 1. klasi), e-pasts: VILGALESSKOLA@KULDIGA.LV ;
8. Vārmes pamatskolā (vienu 1. klasi), e-pasts: VARMESSKOLA@KULDIGA.LV ;
9. Turlavas pamatskolā (vienu 1. klasi), e-pasts: TURLAVASSKOLA@KULDIGA.LV ;
10. Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā (vienu 1. klasi), e-pasts: KABILESSKOLA@KULDIGA.LV  
11. Ēdoles pamatskolā (vienu 1. klasi), e-pasts: EDOLESSKOLA@KULDIGA.LV ;
12. Alsungas pamatskolā (vienu 1. klasi), e-pasts: ALSUNGASSKOLA@KULDIGASNOVADS.LV .

Priekšrocības noteiktas bērniem, kuru brāļi un/vai māsas jau mācās konkrētajā izglītības iestādē. Citu pašvaldību iedzīvotājiem šajā laikā izņēmumi pieļaujami konkrētās izglītības iestādes pedagoģisko un tehnisko darbinieku bērniem un bērniem, kuriem konkrētajā skolā mācās brāļi un/vai māsas.

Uzsākot bērnu reģistrāciju attiecīgās dienas plkst. 8.00, iestādes atbildīgā persona pārbaudīs elektroniski uz izglītības iestādes oficiālo e-pastu atsūtīto pieteikumu skaitu un to secību un tad rindas kārtībā veidos sarakstu, tajā pamīšus iekļaujot vienu bērnu no elektroniski pieteiktajiem, nākamo no klātienē pieteiktajiem bērniem, līdz visi klātienē vai elektroniski pieteiktie bērni ir iekļauti sarakstā.

Kuldīgas novadā dzīvesvietu deklarējušie bērni jāpiesaka 1. klasē līdz 2023. gada 1. martam.

No 2023. gada 2. marta līdz 31. maijam brīvajās vietās var tikt pieteikti visi pārējie obligāto skolas vecumu sasniegušie bērni neatkarīgi no dzīves vietas. Piesakot bērnu pēc 2022. gada 31. maija, neatkarīgi no dzīvesvietas tiek nodrošināta vieta 1. klasē skolā, kurā ir brīvas vietas.