Nosaka īres maksu pašvaldības dzīvokļiem

Nosaka īres maksu pašvaldības dzīvokļiem

Pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likumā noteiktām prasībām, Kuldīgas novada pašvaldība izstrādājusi pašvaldības saistošos noteikumus “Par Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu”, kas tika apstiprināti 2022. gada 27. oktobra domes sēdē, bet stāsies spēkā ar nākamā gada 1.maiju.

Pēdējo reizi īres maksa Kuldīgas pilsētā noteikta 2011. gadā (0,28 euro/m2), Kuldīgas novada pagastos pirms administratīvās reformas 2014. gadā (0,20 euro/m2 par labiekārtotiem un daļēji labiekārtotiem dzīvokļiem, 0,10 euro/m2 par nelabiekārtotiem dzīvokļiem), Alsungas pagastā 2019. gadā apstiprināta īres aprēķināšanas kārtība, Skrundas pilsētā un pagastos 2014. gadā (0,15 euro/m2).

Pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka īres maksa pašvaldībā noteikta pēc dzīvojamās telpas labiekārtojuma līmeņa (labiekārtota dzīvojamā telpa, daļēji labiekārtota dzīvojamā telpa,  dzīvojamā telpa bez ērtībām) un atrašanas vietas attiecībā pret Kuldīgas pilsētu kā centru. Novada teritorija sadalīta četrās zonās (1 zona – Kuldīgas pilsēta, 2 zona - Skrundas pilsētas, Kurmāles pagasta Priedaines ciema, Padures pagasta, Pelču pagasta, Rumbas pagasta teritorija, 3 zona - Alsungas pagasta, Ēdoles pagasta, Īvandes pagasta, Kabiles pagasta, Kurmāles pagasta, Raņķu pagasta, Rendas pagasta, Rudbāržu pagasta, Snēpeles pagasta, Turlavas pagasta, Vārmes pagasta teritorija, 4 zona - Gudenieku pagasta, Nīkrāces pagasta, Laidu pagasta, Skrundas pagasta teritorija).

Iekasēto īres maksu paredzēts novirzīt brīvo pašvaldības dzīvokļu remontam, kas vēlāk tiek nodoti personām, kurām tā ir nepieciešama kā palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšana, kā arī esošā dzīvojamā fonda uzturēšanai (logu, durvju nomaiņa, elektroinstalācijas nomaiņa, plīts un krāšņu remonti u.c. darbi).

Dzīvojamās telpas īrnieks kopā ar īres maksu  maksā izīrētājam par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un citus normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus, dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašnieka (valdītāja) un zemes īpašnieka noslēgtajā zemes nomas līgumā noteikto zemes nomas maksu, ja dzīvojamā telpa atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes, ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu maksas saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju noteiktajiem tarifiem

Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā ir liela daļa dzīvokļu, ko īrnieki savulaik nav privatizējuši, taču joprojām turpina tos īrēt.

Aicinām visus īrniekus, kuri drīkst atsavināt savus dzīvokļus, t.i., nav īres tiesības ieguvuši kā palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā, izmantot iespēju dzīvokļus iegūt savā īpašumā. Atgādinām, ka ir iespējams iegādāties īrēto dzīvokli nomaksājot visu summu uzreiz vai uz nomaksu līdz pat 5 gadu periodam.

2021.gada 1. maijā stājās spēkā jaunais Dzīvojamo telpu īres likums. Saskaņā ar likuma 31.pantu, īres maksu pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajām dzīvojamām telpām nosaka pašvaldība, ņemot vērā tās saistošos noteikumus.