Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 30. augustā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par noteikumu “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Skrundas novadā” precizēšanu   

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības komiteja

155

2.

Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Skrundas pilsētā un Rudbāržu ciemā 2018./2019. gada apkures sezonai

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors

G. Putniņš

156

3.

Par aizņēmumu projekta “Life in clean environment – a better future!” (“Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!”) realizācijai

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod.vad.

G. Rubežniece-Zute

157

4.

Par SIA “XXX” valdes priekšsēdētāja XXX iesniegumu

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors

G. Putniņš

158

5.

Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

159

6.

Par telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

160

7.

Par telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

161

8.

Par zemes vienības “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

162

9.

Par zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

163

10.

Par dzīvokļu XXX, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

164

11.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

165

12.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

166

13.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

167

14.

Par adreses “XXX”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

168

15.

Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

169

16.

Par adrešu noteikšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

170

17.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

171

18.

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” nolikumā

Apvienotajā komiteju sēdē

Izglītības nod.vad.

I. Flugrāte

172

19.

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības Skrundas vidusskolas nolikumā

Apvienotajā komiteju sēdē

Izglītības nod.vad.

I. Flugrāte

173

20.

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Skrundas vidusskolas amatu sarakstā

Apvienotajā komiteju sēdē

Izglītības nod.vad.

I. Flugrāte

174

21.

Par Skrundas novada pašvaldības Jaunmuižas pamatskolas attīstības plānu

Apvienotajā komiteju sēdē

Izglītības nod.vad.

I. Flugrāte

175

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre