Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 27. septembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6/2018 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 “Skrundas novada pašvaldības 2018.gada budžets”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nod. vad.

I. Muceniece

176

2.

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod.vad.

G. Rubežniece-Zute

177

3.

Par telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

178

4.

Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

179

5.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

180

6.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

181

7.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

182

8.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7/2018 “Grozījums Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 “Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Izglītības nod.vad.

I. Flugrāte

183

9.

Par Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors

G. Putniņš

184

10.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

185

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre