Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 25. oktobrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par galvojumu SIA “Skrundas komunālā saimniecība” kredīta ņemšanai projekta realizēšanai CFLA 4.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās iesniegumu atlases kārtā

Apvienotajā komiteju sēdē

SIA “SKS” valdes loceklis

K. Kutuļsks

186

2.

Par grozījumiem noslēgtajā līgumā ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” par sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

SIA “SKS” valdes loceklis

K. Kutuļsks

187

3.

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs”

Apvienotajā komiteju sēdē

p/i “SVSAC” direktore

G. Neilande

188

4.

Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” nolikuma apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

p/i “SVSAC” direktore

G. Neilande

189

5.

Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktores aizvietošanu prombūtnē

Apvienotajā komiteju sēdē

p/i “SVSAC” direktore

G. Neilande

190

6.

Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “XXX”

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehn. sekret.

D. Buķele

191

7.

Par telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehn. sekret.

D. Buķele

192

8.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehn. sekret.

D. Buķele

193

9.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehn. sekret.

D. Buķele

194

10.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

195

11.

Par nekustamo īpašumu apvienošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

196

12.

Par zemes vienības XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu 

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

197

13.

Par Skrundas novada domes 30.08.2018. sēdes (prot. Nr. 11, 11.§) lēmuma “Par nekustamā īpašuma “Vakara ielas armijas bāze”, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu” papildināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

198

14.

Par licences izsniegšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

199

15.

Skrundas novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā “

 

Apvienotajā komitejas sēdē

Skrundas nov. pašvaldības izpilddirektors

200

 

IEBALSOTIE

 

 

 

1

1. Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienā

 

 

  Darba grupa

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas vadītāja G. Stepanova

 

201

Informāciju sagatavojusi: Rudīte Kronlaka, Skrundas novada domes klientu apkalpošanas centra speciāliste