Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 29. novembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par maksas pakalpojumiem Nīkrāces pamatskolā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nīkrāces pamatsk.direkt.

A. Sebeža

202

2.

Par viena cilvēka uzturēšanās maksas noteikšanu Skrundas novada pašvaldības iestādē aprūpes namā “Valtaiķi”

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nod.vad.

I. Muceniece

203

3.

Par Skrundas novada pašvaldības iestādes aprūpes nama “Valtaiķi” nolikuma apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Aprūpes nama “Valtaiķi” direkt.

G. Bivbāne

204

4.

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2018. gadam

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

205

5.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

206

6.

Par telpu nomas līguma pagarināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

207

7.

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

208

8.

Par zemes vienības “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

209

9.

Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai  

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

210

10.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

211

11.

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

212