Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 27. decembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9/2018 “Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 “Skrundas novada pašvaldības 2018.gada budžets”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nod.vad.

I. Muceniece

214

2.

Par Skrundas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu 2019.gadam

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

215

3.

Par Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja apstiprināšanu amatā

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

216

4.

Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktores aizvietošanu prombūtnē

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

217

5.

Par atvaļinājuma piešķiršanu Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

218

6.

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” debitoru parādu norakstīšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

219

7.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 10/2018 “Par Skrundas novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nodokļu admin.

A. Kāpiņa

220

8.

Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

221

9.

Par telpu nomas līguma izbeigšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

222

10.

Par telpu nomu ģimenes ārsta vajadzībām

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

223

11.

Par telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

224

12.

Par detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam XXX, Skrundā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

225

13.

Par pilsētas zemes nomas līguma Nr. 2.3.5.5/2/16 no 02.01.2016. pagarināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

226

14.

Par zemes vienības daļas “XXX”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

227

15.

Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

228

16.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu 

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

229

17.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

230

18.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

231

19.

Par Skrundas novada domes 29.03.2018. sēdes (prot. Nr. 4, 22.§) lēmuma “Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses “XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novada, piešķiršanu” 3.1.punkta grozīšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

232

20.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

233

21.

Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

“Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs” vad.

 Z. Eglīte

234