Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 31. janvārī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2019 “Skrundas novada pašvaldības 2019.gada pagaidu budžets” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nod.vad.

I. Muceniece

1

2.

Par piedalīšanos projektā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā”

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod. vad.

E. Zeberliņš

2

3.

Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

3

4.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nodokļu admin.

A. Kāpiņa

4

5.

Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”

Apvienotajā komiteju sēdē

Domes sekretāre

E. Nudiena

5

6.

Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

6

7.

Par zemes vienību “XXX”, Skrundā, Skrundas novadā, apvienošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

7

8.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

8

9.

Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

9

10.

Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

10

11.

Par zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

11

12.

Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

12

13.

Par zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

13

14.

Par zemes vienības “XXX”, Smilgās, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

14

15.

Par zemes vienības “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

15

16.

Par zemes vienības “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

16

17.

Par 25.11.2013. pilsētas zemes nomas līguma Nr. XXX pagarināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

17

18.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “XXX”, Lēnās, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

18

19.

Par adrešu noteikšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

19

20.

Par Skrundas novada domes 29.12.2016. sēdes (prot. Nr. 16, 16.§) lēmuma “Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “XXX”, Skrundā, Skrundas novadā” 2.2. un 2.3. punktu grozīšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

20

21.

Par Skrundas novada domes 29.11.2018. sēdes (prot. Nr. 14, 9.§) lēmuma “Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai” atcelšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

21

22.

Par Skrundas novada domes 30.08.2018. sēdes (prot. Nr. 11, 16.§) lēmuma “Par adrešu noteikšanu” atcelšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

22

23.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

23

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre