Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 28. februārī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2019.gadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nod.vad.

I. Muceniece

24

2.

Par finansiālu līdzekļu piešķiršanu 1.Liepājas kājinieku pulka karoga atjaunošanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Domes priekšsēdētāja

L. Robežniece

25

3.

Par piedalīšanos projektā “Zemās gaisa takas izveide ģimenisko vērtību stiprināšanai Skrundas novadā”

Apvienotajā komiteju sēdē

“Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs” vadītāja Z. Eglīte

26

4.

Par piedalīšanos projektā “Deportācijas piemiņas vagona un tā ekspozīcijas atjaunošana”

Apvienotajā komiteju sēdē

“Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs” vadītāja Z. Eglīte

27

5.

Par piedalīšanos projektā “Teritorijas labiekārtošana gar Ventas upi Skrundā”

Apvienotajā komiteju sēdē

“Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs” vadītāja Z. Eglīte

28

6.

Par piedalīšanos projektā “Pakalpojumu pieejamības uzlabošana aprūpes namā “Valtaiķi””

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod.vad.

E. Zeberliņš

29

7.

Par piedalīšanos projektā “Tautas tērpu izgatavošana Skrundas vidusskolas amatiermākslas kolektīviem”

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod.vad.

E. Zeberliņš

30

8.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības  2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrundas novadā”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvaldības izpilddirektors

G. Putniņš

31

9.

Par deleģēšanas līguma par Skrundas novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību un tās apsaimniekošanu slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

32

10.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

33

11.

Par Skrundas novada pašvaldības automašīnas atsavināšanu un nodošanu metāllūžņos

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

34

12.

Par Skrundas novada pašvaldības automašīnas atsavināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

35

13.

Par Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu Aizsardzības ministrijas valdījumā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

36

14.

Par zemes vienības daļas “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

37

15.

Par zemes vienības “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

38

16.

Par zemes vienības daļas “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

39

17.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai  

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

40

18.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

41

19.

Par starpgabala statusa noteikšanu nekustamajam īpašumam – zemes vienībai “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

42

20.

Par dzīvokļu Dīķu ielā 1, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

43

21.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam “XXX”

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

44

22.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

45

23.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

46

24.

Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

47

25.

Par adreses “XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

48

26.

Par adrešu piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

49

27.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

50

 

 

 

 

 

IEBALSOT

 

 

 

28.

Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”

 

 

51

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre