Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 28. martā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2018.gada pārskata un SIA “Skrundas TV” 2018.gada pārskata apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors G. Putniņš

53

2.

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” līdzšinējā valdes locekļa atsaukšanu un jauna ievēlēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

54

3.

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

55

4.

Par galvojumu SIA “Skrundas komunālā saimniecība” kredīta ņemšanai projekta realizēšanai CFLA 4.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrā iesniegumu atlases kārtā

Apvienotajā komiteju sēdē

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklis

K. Kutuļsks

56

5.

Par aizņēmumu no Valsts kases projekta Nr. 18-020A00702-000079 “Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Skrundas novada Nīkrāces, Raņķu, Rudbāržu un Skrundas pagastos” īstenošanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nodaļas vadītāja

I. Muceniece

57

6.

Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Installation of video security surveillance cameras for ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania” (“Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā”) īstenošanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nodaļas vadītāja

I. Muceniece

58

7.

Par grozījumiem Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020.gadam, paredzot papildus infrastruktūras izveidi un atbilstošo izmaksu precizēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Projektu vadības spec. K. Vērdiņa-Jackeviča

59

8.

Par nekustamā īpašuma “Kadiķi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, izsoli

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

60

9.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

61

10.

Par tehniskā palīglīdzekļa – elektriskā skūtera novietnes uzstādīšanu pašvaldības īpašumā Liepājas ielā 6, Skrundā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors G. Putniņš

62

11.

Par projektu konkursa “Mēs Skrundas novadam!” nolikuma apstiprināšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nodaļas vadītājs

E. Zeberliņš

63

12.

Par pirts ēkas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6209 003 0232, Parka ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, nojaukšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors G. Putniņš

64

13.

Par adreses “XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

65

14.

Par zemes vienības statusa noteikšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

66

15.

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

67

16.

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā  

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

68

17.

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

69

18.

Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemes vienību XXX, Skrundā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

70

19.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienību sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

71

20.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

72

21.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

73

22.

Par dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

74

23.

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikumā

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

75

 

 

 

 

 

IEBALSOT

 

 

 

24.

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu 

 

Izpilddirektors G. Putniņš

76

 

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre