Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 25. aprīlī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par Skrundas novada pašvaldības konsolidētā 2018.gada pārskata apstiprināšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Galvenā grāmatvede

G. Svara

78

2.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2019 “Skrundas novada pašvaldības 2019.gada budžets”” apstiprināšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nodaļas vad.

I. Muceniece

79

3.

Par piedalīšanos kopprojektā “Pacēlāja izbūve Rudbāržu internātskolas ēkā sociālās aprūpes, rehabilitācijas, izglītības un atpūtas centra “Rudbārži” izveidei”

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nodaļas vad.

E. Zeberliņš

80

4.

Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atklāto projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”

Apvienotajā komiteju sēdē

Projektu koordinatore

V. Reine

81

5.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

82

6.

Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

83

7.

Par garāžas nomas līguma pagarināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

84

8.

Par telpu nomas līguma izbeigšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

85

9.

Par “Skrundas tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs” un mājražotāju kopīgas tirdzniecības vietas izveidošanu Skrundas tirgus laukumā

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors G. Putniņš

86

10.

Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants un smilts atradnei “Briņķi” iecirknī “Briņķu karjeri”

Apvienotajā komiteju sēdē

Būvvaldes vad.

K. Upenieks

87

11.

Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” ēkas Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, lietošanas koda maiņu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Būvvaldes vad.

K. Upenieks

88

12.

Par dzīvokļa XXX, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

89

13.

Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

90

14.

Par ēku īpašuma izveidošanu un adrese “XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

91

15.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

92

16.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

93

17.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

94

18.

Par detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam XXX, Skrundā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

95

19.

Par Vienošanos par 19.03.2012. noslēgtā Lauku zemes nomas līguma Nr. 3-5-2/4 grozījumiem  

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

96

20.

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

97

21.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

98

22.

Par licences izsniegšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Izglītības nod.vad.

I. Flugrāte

99

23.

Par bērnu un jauniešu nometņu un radoši darbnīcu projektu konkursu

Apvienotajā komiteju sēdē

Izglītības nod.vad.

I. Flugrāte

100

24.

Par Skrundas novada pašvaldības projektu konkursa “Mēs Skrundas novadam!” pieteikumu izvērtēšanas komisiju

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nodaļas vad.

E. Zeberliņš

101

25.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

102

26.

Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” nolikuma apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

p/i “SVSAC” direktores p.i. S. Picule

103

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre